INFO PINJAMAN PERNIAGAAN MALAYSIA

Maklumat lengkap 54 jenis pinjaman perniagaan di Malaysia dan Cara Memohon Pinjaman dalam bentuk dokumen PDF . Lengkap dgn syarat kelayakan, prosedur permohonan , contact info.
Info Perniagaan

Senarai Info Tabung Bantuan Kewangan Perniagaan

Pinjaman Bagi Tabung-tabung Khas

 • Dana Khas Kerajaan Persekutuan untuk Terengganu Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
 • Dana Usahawan Negeri Terengganu (DUNT) Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Francais Belia Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
 • Kemudahan Bantuan Untuk PKS Bank Negara Malaysia
 • Kemudahan Modenisasi Untuk PKS Bank Negara Malaysia
 • Kemudahan Pembiayaan "Malaysia Kitchen" Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank)
 • Kemudahan Pembiayaan Kontrak Seberang Laut Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank)
 • Kemudahan Pembiayaan Tekun Yayasan Tekun Nasional (YTN)
 • Modal untuk Usahawan Koperasi (MUSK) Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 • Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Agrobank Malaysia
 • Pinjaman Mudah untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
 • Skim Belia Niaga Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 • Skim Belia Tani - i (SBT-i) Agrobank Malaysia
 • Skim Francais Eksekutif Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
 • Skim Khas Pembiayaan Penjenamaan Antarabangsa Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
 • Skim Kredit Padi (SKP) Agrobank Malaysia
 • Skim Kredit Pengeluaran Makanan (SKPM) Agrobank Malaysia
 • Skim Masyarakat Perdagangan & Perindustrian Bumiputera (MPPB) Agrobank Malaysia
 • Skim Modal Asas (Batik Dan Kraf) Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Skim Modal Usahawan Tani Agrobank Malaysia
 • Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 • Skim Pembiayaan Ekonomi Desa Kaum India (SPEDI) Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Skim Pembiayaan Filem Cereka Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Skim Pembiayaan Francais PNS Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
 • Skim Pembiayaan Hutang Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)
 • Skim Pembiayaan Ikhtiar AIM Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
 • Skim Pembiayaan LITS (Low Intensity Tapping System) Agrobank Malaysia
 • Skim Pembiayaan Mudah Pembangunan Automotif Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
 • Skim Pembiayaan Perniagaan MARA Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 • Skim Pembiayaan Pusat Negeri (SPPN) Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD)
 • Skim Pemborong PROSPER Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
 • Skim Penyelesaian Pinjaman Kecil (SPPK) Bank Negara Malaysia
 • Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Modenisasi Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
 • Skim Pinjaman Mudah bagi Penempatan Semula Kilang (SLFR) Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
 • Skim Pinjaman Mudah untuk Penerapan Aplikasi ICT (SLICT) Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
 • Skim Pra-Francais Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
 • Skim PROSPER Siswazah Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
 • Skim Runcit PROSPER Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
 • Skim Tanaman Semula Kelapa Sawit (TASKS) Agrobank Malaysia
 • Skim Tanmiah 1 (PROGRAM THIRD WINDOW) Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Skim Tanmiah 2 (PROGRAM INDUSTRI STRATEGIK) Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Skim Usahawan Tani Komersil Siswazah (SUTKS) Agrobank Malaysia
 • Tabung Industri Kecil & Sederhana ke 2 (TIKS2) Agrobank Malaysia
 • Tabung Industri Kecil Dan Sederhana 2 (TIKS 2) Bank Negara Malaysia
 • Tabung Infrastruktur Pelancongan (TIF) Bank Pembangunan Malaysia Berhad
 • Tabung Khas Pelancongan 2 (SFT 2) Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Tabung Pembangunan ASEAN-Japan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD)
 • Tabung Perkapalan Bank Pembangunan Malaysia Berhad
 • Tabung Projek Usahawan Bumiputera Bank Negara Malaysia
 • Tabung Teknologi Tinggi Bank Pembangunan Malaysia Berhad
 • Tabung Untuk Makanan (3F) Agrobank Malaysia
 • Tabung Untuk Makanan Bank Negara Malaysia
 • Tabung Usahawan Baru 2 (TUB 2) Bank Negara Malaysia
 • Tabung Usahawan Siswazah (TUS) Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)

More Info

Soal Jawab PKS - Permohonan Pinjaman dan Keperluan Pembiayaan

 • 1.Apakah maklumat yang perlu saya kemukakan kepada institusi kewangan untuk mendapatkan kemudahan kredit?
 • Kebanyakan institusi kewangan mempunyai senarai semak yang menyenaraikan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sila bertanya kepada institusi kewangan yang berkenaan untuk mendapatkan senarai semaknya.
 • 2.Bolehkah saya mendapat pembiayaan jika saya menceburkan diri dalam perniagaan buat pertama kali?
 • Institusi kewangan adalah dalam perniagaan menyediakan pembiayaan dan akan memberi pertimbangan untuk memberi pinjaman kepada sebarang perniagaan yang berdaya maju walaupun ianya adalah perniagaan yang baru. Namun demikian, institusi kewangan akan meneliti trek rekod syarikat berkenaan atau akaun peribadi pemohon apabila menyemak semula permohonan pinjaman.
 • 3.Mengapakah institusi kewangan memerlukan pelan perniagaan? Siapa boleh membantu saya untuk menyediakan pelan perniagaan?
 • Melalui pelan perniagaan, institusi kewangan boleh mendapatkan maklumat berhubung dengan perniagaan peminjam seperti latar belakang peminjam dan industri, kedudukan kewangan peminjam, unjuran perniagaan peminjam, strategi perniagaan dan keperluan operasi peminjam. Anda boleh meminta bantuan bank perdagangan terlibat untuk menyediakan pelan perniagaan tersebut sekiranya anda mengalami kesukaran untuk menyediakannya. Hampir semua bank perdagangan mempunyai Unit Perusahaan Kecil dan Sederhana (IKS) yang berdedikasi. Unit ini ditubuhkan untuk menangani keperluan perusahaan kecil dan sederhana, termasuk memberi khidmat nasihat.
 • 4.Adakah perlu saya mengemukakan pelan perniagaan kepada institusi kewangan bagi jumlah pinjaman yang kecil seperti pinjaman sebanyak RM10,000?
 • Keperluan pelan perniagaan bergantung kepada institusi kewangan terbabit. Anda harus merujuk kepada institusi kewangan anda mengenai perkara ini.
 • 5.Adakah peluang perusahaan kecil dan sederhana untuk mendapatkan pinjaman daripada institusi kewangan akan berkurangan sekiranya tidak ada cagaran?
 • Tidak. Tujuan meminta cagaran adalah untuk memastikan bahawa peminjam komited untuk membayar balik pinjaman yang telah diambil. Kriteria utama yang digunakan oleh institusi kewangan untuk menaksir sesuatu permohonan pinjaman adalah daya maju perniagaan pemohon.
 • 6.Bagaimana sekiranya institusi kewangan tetap inginkan cagaran?
 • Bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana yang berdaya maju dengan cagaran yang tidak mencukupi, Kerajaan telah menubuhkan Syarikat Jaminan Kredit untuk menyediakan jaminan bagi pinjaman yang diambil daripada institusi kewangan. Jaminan oleh Syarikat Jaminan Kredit ini akan menyokong cagaran yang mungkin berbeza di antara institusi kewangan. Buat masa ini, Syarikat Jaminan Kredit mengendalikan enam skim jaminan, yang mana butir-butir lanjut boleh didapati dengan melayari www.cgc.gov.my.
 • 7.Apakah alasan-alasan institusi kewangan untuk menolak permohonan sesuatu pinjaman?
 • Alasan-alasan menolak permohonan kredit termasuk: - Pemohon tidak mempunyai keupayaan untuk membayar balik kemudahan yang dipohon - Tujuan pinjaman adalah tidak selaras dengan kemudahan yang dipohon - Keputusan kewangan pemohon yang tidak memuaskan - Pemohon mempunyai pinjaman luar yang banyak sehingga mengakibatkan penggearan yang tinggi (iaitu jumlah pinjaman adalah lebih tinggi daripada modal) - Pengendalian akaun semasa yang tidak memuaskan oleh pemohon - Rekod pembayaran balik yang kurang memuaskan dengan pemberi pinjaman yang lain - Pemohon mempunyai kes yang sedang menunggu tindakan guaman - Risiko perniagaan yang tinggi seperti terlalu bergantung kepada pembeli atau pembekal tunggal - Kekurangan komitmen kewangan daripada pemilik perniagaan, iaitu tidak bersedia untuk menyumbang modal kerja tambahan - Pengurusan yang lemah - Empunya tunggal/perkongsian/pengarah-pengarah/pemegang-pemegang/penjamin dan sebagainya yang menghadapi tindakan kebankrapan daripada pihak lain Satu keperluan Bank Negara Malaysia ialah institusi kewangan seharusnya memaklumkan keputusan kreditnya kepada peminjam secara formal dan bertulis, yang dengan jelas mengenal pasti bidang yang gagal dipenuhi oleh peminjam. Ini adalah untuk memastikan bahawa peminjam mengetahui alasan penolakan dan membantu peminjam memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti sebelum mengemukakan permohonan pinjaman lain pada masa akan datang.
 • 8.Bolehkah saya mengemukakan permohonan pinjaman kepada lebih daripada sebuah institusi kewangan?
 • Boleh. Walau bagaimanapun, anda mungkin akan dikenakan fi pemprosesan sekiranya anda menolak pinjaman tersebut setelah ia diluluskan.
 • 9.Apa yang boleh saya lakukan sekiranya institusi kewangan menolak permohonan pinjaman saya?
 • Setiap institusi kewangan mempunyai satu set garis panduan kredit dan kriteria penilaian kredit masing-masing. Apabila institusi kewangan memaklumkan keputusannya dan alasan penolakan kepada anda, anda sepatutnya berhubung dengan institusi berkenaan untuk mengetahui apa yang anda boleh buat bagi membolehkan mereka mempertimbangkan semula permohonan anda dan selepas itu, mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memenuhi keperluan institusi kewangan. Sebagai alternatif, anda boleh memohon pinjaman daripada institusi kewangan yang lain.
 • 10.Bolehkah sesebuah institusi kewangan mengurangkan jumlah kemudahan kredit (seperti kemudahan overdraf, kemudahan perdagangan) yang dahulunya telah diberikan kepada saya?
 • Semua institusi kewangan menjalankan kajian semula berkala ke atas potfolio kredit dan berdasarkan kepada penilaian mereka, mungkin mengambil keputusan untuk mengurangkan pendedahan kredit kepada sebarang peminjam. Institusi kewangan boleh berbuat demikian atas beberapa sebab termasuk penggunaan kemudahan yang rendah (overdraf dan kemudahan perdagangan) atau pengendalian akaun yang tidak memuaskan (overdraf). Hak ini biasanya dinyatakan di dalam surat tawaran atau dokumen-dokumen yang lain. Walau bagaimanapun, institusi-institusi kewangan biasanya akan memberi notis awal mengenai keputusan mereka untuk mengurangkan kemudahan kredit peminjam untuk membolehkan peminjam mencari kaedah alternatif. Walau apapun, institusi kewangan mungkin akan mempertimbangkan sebarang rayuan/permohonan daripada peminjam untuk mengembalikan kemudahan kredit ke tahap asal, sekiranya wajar.
 • 11.Saya menghadapi masalah untuk membayar balik berdasarkan amaun ansuran sekarang tetapi saya mampu membayar ansuran yang lebih rendah. Apa yang perlu saya lakukan?
 • Anda boleh merujuk kepada institusi kewangan anda dan memohon penstrukturan atau penjadualan semula pinjaman anda. Ia biasanya dilakukan dalam bentuk bayaran bulanan yang lebih rendah dan memanjangkan tempoh bayaran pinjaman. Walau bagaimanapun, anda mesti memberikan kepada institusi kewangan anda maklumat lengkap mengenai kedudukan kewangan anda untuk membolehkan mereka membuat penilaian.
 • 12.Di manakah boleh saya membuat aduan terhadap institusi kewangan saya?
 • Semua bank perdagangan dan syarikat kewangan telah dikehendaki oleh Bank Negara Malaysia untuk menubuhkan unit aduan di institusi masing-masing. Anda seharusnya cuba menyelesaikan aduan anda dengan institusi kewangan anda terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, sekiranya anda masih tidak berpuas hati dengan jawapan yang diberikan, anda boleh merujuk masalah anda kepada Bank Negara Malaysia. Untuk isu-isu berkaitan dengan pinjaman perniagaan oleh kaum Bumiputera, anda juga boleh merujuk kepada ERF Sdn. Bhd. (sebuah badan khas yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia sebagai pusat setempat untuk menangani isu-isu berkaitan pembiayaan Bumiputera).
 • 13.Di manakah boleh saya mendapat khidmat nasihat kewangan berhubung dengan perniagaan saya?
 • Hampir semua bank perdagangan telah menubuhkan Unit Perusahaan Kecil dan Sederhana (IKS) yang menyediakan khidmat nasihat kewangan kepada perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana. Di samping itu, Bank Negara Malaysia telah menubuhkan Unit Khidmat Nasihat Kewangan untuk membantu perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana yang berdaya maju dengan membekalkan maklumat mengenai berbagai-bagai sumber pembiayaan yang ada, melancarkan proses permohonan pinjaman, menangani masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana untuk mendapat pinjaman daripada institusi-institusi kewangan dan menyediakan khidmat nasihat. Unit tersebut boleh dihubungi di: Jabatan Kewangan Pembangunan & Enterpris Bank Negara Malaysia Jalan Dato' Onn 50480 Kuala Lumpur
 • 14.Apakah fungsi ERF Sdn. Bhd.?
 • ERF Sdn. Bhd. adalah satu pusat setempat yang telah ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia untuk memberi pembiayaan dan khidmat nasihat kepada perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana Bumiputera.
 • 15.Bagaimanakah caranya untuk saya mendapatkan akses kepada tabung khas yang disediakan oleh Kerajaan/Bank Negara Malaysia?
 • Tabung khas yang disediakan oleh Kerajaan/Bank Negara Malaysia disalurkan kepada orang awam melalui institusi-institusi kewangan, atau secara kolektifnya dikenali sebagai institusi-institusi kewangan yang terlibat atau agensi-agensi yang dilantik oleh kerajaan. Kriteria dan objektif tabung khas termasuk kadar pinjaman ditentukan oleh Kerajaan/Bank Negara Malaysia, sekali gus mengawasi penggunaan tabung khas tersebut.
 • 16.Apakah peranan yang dimainkan oleh institusi-institusi kewangan yang terlibat berkaitan dengan tabung khas?
 • Pada asasnya, peranan institusi-institusi kewangan yang terlibat adalah untuk menilai permohonan pinjaman dan menentukan kelayakan dan daya maju projek-projek yang akan dibiayai. Perusahaan Kecil dan Sederhana boleh menyerahkan permohonan pinjaman tabung khas melalui institusi-institusi kewangan yang terlibat yang berkenaan. Meskipun pinjaman-pinjaman ini dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan/Bank Negara Malaysia, keputusan untuk meluluskan atau menolak permohonan pinjaman adalah tertakluk kepada penilaian institusi kewangan yang terlibat yang berkenaan. Ini adalah kerana risiko kredit akan ditanggung oleh institusi kewangan yang terlibat yang berkenaan. Di samping itu, institusi-institusi kewangan yang terlibat akan mengawasi pembayaran balik daripada peminjam-peminjam.
 • 17.Adakah borang-borang tertentu yang perlu diisi untuk membuat permohonan tabung khas?
 • Tidak. Kerajaan/Bank Negara Malaysia tidak menyediakan borang tertentu untuk permohonan tabung khas. Pemohon boleh menggunakan borang-borang yang disediakan oleh institusi-institusi kewangan yang terlibat.
 • 18.Bagaimana kalau pemohon tidak memenuhi syarat-syarat cagaran yang dikenakan oleh institusi-institusi kewangan yang terlibat?
 • Keperluan cagaran adalah berdasarkan penilaian kredit dan profil risiko pemohon. Kriteria utama ialah daya maju sesuatu projek. Antara faktor-faktor lain yang turut diambil kira adalah karektor dan integriti pemohon, keupayaan untuk membayar balik pinjaman, komitmen modal dan keadaan perniagaan. Institusi-institusi kewangan yang terlibat juga boleh menolak permohonan jika permohonan tersebut tidak mengandungi maklumat yang cukup bagi membolehkan penilaian kredit dibuat. Untuk membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana, Syarikat Jaminan Kredit juga mempunyai beberapa skim jaminan kredit untuk manfaat pemohon-pemohon yang tiada cagaran atau mempunyai cagaran yang tidak mencukupi.
 • 19.Memandangkan tabung khas ini disediakan oleh Kerajaan/Bank Negara Malaysia, adakah pelanggan diwajibkan membayar balik pinjaman tersebut?
 • Pelanggan (peminjam) adalah terikat dengan perjanjian pinjaman yang mereka tandatangani. Ini dianggap penting khususnya bagi membolehkan Kerajaan/Bank Negara Malaysia untuk meneruskan program bantuannya kepada pemohon- pemohon yang layak memandangkan saiz tabung akan berkurangan jika peminjam-peminjam gagal membayar balik pinjaman. Peminjam akan menandatangani dokumen perjanjian pinjaman di mana semua syarat-syarat dinyatakan termasuk tindakan-tindakan yang akan diambil oleh institusi-institusi kewangan yang terlibat jika peminjam mungkir.
 • 20.Bolehkah saya memohon pinjaman yang baru jika pinjaman sedia ada telah diklasifikasikan sebagai pinjaman tidak berbayar?
 • Rekod kredit yang negatif boleh menjejaskan penilaian kredit pemohon. Anda patut membincang hal ini dengan institusi kewangan berkenaan dan merumuskan satu skim pembayaran balik dengan institusi kewangan berkenaan. Setelah akaun anda dikemaskinikan, rekod kredit anda akan mencerminkan keadaan yang lebih baik.
 • 21.Mengapa institusi-institusi kewangan menghendaki penyata-penyata kewangan untuk tiga tahun?
 • Institusi-institusi kewangan biasanya akan meminta penyata-penyata kewangan untuk tiga tahun bagi membolehkan mereka membuat perbandingan dalam menentukan trend perkembangan perniagaan untuk menilai keupayaan peminjam membuat pembayaran balik.
More Info

Bantuan Kewangan

Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):
1.     Dana Khas Kerajaan Persekutuan untuk Terengganu

Objektif
Untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana yang sediada termasuk yang baru memulakan perniagaan yang beroperasi di negeri Terengganu.

Kadar pembiayaan maksimum : 3% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 6 tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran sehingga 2 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000 atau 60 hingga 100% daripada kos projek

Syarat kelayakan

  Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965
  Saham yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai hendaklah tidak melebihi 20%
  Mempunyai lesen perniagaan sah dan permis beroperasi di negeri Terengganu

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
  Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

  Perkilangan (termasuk perkhidmatan berkaitan perkilangan)
  Perkhidmatan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF

Hubungi
Malaysian Industrial Development Finance Berhad
Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel : 03-2173 8888
Faks : 03-2173 8877
Laman Web : www.midf.com.my


Bantuan Kewangan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):
2.     Dana Usahawan Negeri Terengganu (DUNT)

Objektif
Membangunkan usahawan-usahawan di negeri Terengganu.

Kadar pembiayaan maksimum : 3.5% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 3-10 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

  Entiti perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia
  Entiti sekurang-kurangnya 50% milik rakyat Terengganu
  Entiti sekurang-kurangnya 70% milik Bumiputera
  Modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta
  Lokasi projek bertempat di negeri Terengganu

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

  Pembuatan, perkhidmatan & pelancongan
  Projek vendor dan francais
  Perniagaan menjual barangan negeri Terengganu
  Pembinaan
  Pemprosesan produk asas tani

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.myBantuan Kewangan
Perbadanan Nasional Berhad (PNS):
3.     Francais Belia

Objektif
Untuk menggalakkan belia Bumiputera menceburi perniagaan francais dengan menyediakan pembiayaan permulaan.

Kadar pembiayaan maksimum : 6% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM5000,000 atau 90% daripada jumlah kos projek

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Perbadanan Nasional Berhad

Syarat kelayakan

 

  Syarikat Sendirian milik sepenuhnya oleh Bumiputera
  Bumiputera berumur di antara 21 hingga 40 tahun
  Menyumbang minimum 10% daripada jumlah kos projek

Prosedur permohonan
Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada PNS

Hubungi
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Foyer Tingkat 2, Putra World Trade Centre
45, Jalan Tun Ismail
50480 Kuala Lumpur
Tel : 03-2698 7800
Faks : 03-2698 7080
Laman web : www.pns.com.my


Bantuan Kewangan
Bank Negara Malaysia:
4.     Kemudahan Bantuan Untuk PKS

Objektif
Untuk mengatasi masalah aliran tunai sementara berikutan peningkatan kos perniagaan

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : Aggregat RM1.5 juta setiap PKS

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana

  Semua bank perdagangan dan bank Islam
  Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
  Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
  Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat)
  Export-Import Bank Berhad

Syarat kelayakan

 

  PKS dimiliki oleh warganegara Malaysia yang tinggal di Malaysia (minima 51% saham);
  Dana pemegang saham PKS tidak melebihi RM3 juta
  PKS bukan terdiri daripada gabungan atau subsidiari syarikat awam yang tersenarai atau syarikat berkaitan dengan Kerajaan; 
  dan PKS yang menghadapi masalah pembayaran disebabkan oleh peningkatan kos, 
  termasuk PKS yang mempunyai pinjaman tak berbayar (NPL) dan pinjaman tertunggak

Lindungan jaminan
80% jaminan diberikan oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Pembiayaan projek
  Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua sektor ekonomi

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada mana-mana institusi kewangan pelaksana. 
Kelulusan adalah tertakluk kepada prosedur penilaian kredit biasa institusi kewangan pelaksana berkenaan.


Bantuan Kewangan
Bank Negara Malaysia:
5.     Kemudahan Modenisasi Untuk PKS

Objektif
Memodenkan dan menaiktaraf mesin, peralatan dan operasi serta penggunaan alat-alat penjimatan tenaga 
untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 8 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : sehingga 95% pembiayaan atau RM5 juta bagi setiap PKS, yang mana lebih rendah

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana

  Semua bank perdagangan dan bank Islam
  Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
  Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
  Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat)

Syarat kelayakan

  PKS dimiliki oleh warganegara Malaysia yang tinggal di Malaysia (memegang saham sekurang-kurangnya 51% saham);
  Dana pemegang saham PKS tidak melebihi RM3 juta
  PKS bukan terdiri daripada gabungan atau subsidiari syarikat awam yang tersenarai atau syarikat berkaitan dengan Kerajaan; dan
  PKS telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun.

Lindungan jaminan
80% jaminan diberikan oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)

Tujuan pembiayaan pinjaman

 

  Pembelian dan/atau menaiktaraf mesin dan peralatan termasuk mesin dan peralatan yang telah dibaikpulih atau terpakai.
  Peralatan penjimatan tenaga

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua sektor ekonomi

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada mana-mana institusi kewangan pelaksana. 
Kelulusan adalah tertakluk kepada prosedur penilaian kredit biasa institusi kewangan pelaksana berkenaan.


Bantuan Kewangan
Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank):
6.     Kemudahan Pembiayaan "Malaysia Kitchen"

Objektif
Menyediakan pembiayaan untuk membantu usahawan Malaysia menubuhkan restoran bercirikan Malaysia di luar negara 
termasuk membesarkan restoran Malaysia yang sedia ada di luar negara.

Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 5 tahun termasuk tempoh tangguh 6 bulan

Jumlah pembiayaan maksimum : Sehingga 90% daripada projek kos dalam ringgit Malaysia

Syarat kelayakan

  Syarikat milik warga Malaysia dan/atau saham syarikat dikawal 70% oleh warga Malaysia dan 
  ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 atau syarikat sendirian berhad di negara beroperasi
  Berpengalaman bekerja di restoran sekurang-kurangnya satu tahun di luar negara atau 3 tahun di Malaysia

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Modal kerja
  Pembinaan dan pengubahsuaian restoran
  Pembelian peralatan, kelengkapan dan perkakas dapur

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Export-Import Bank of Malaysia Berhad

Hubungi
Export-Import Bank of Malaysia Berhad
UBN Tower
No. 10, Jalan P.Ramlee
50796 Kuala Lumpur
Tel : 03-2034 6666
Faks : 03-2034 6699
Laman Web : www.exim.com.my


Bantuan Kewangan
Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank):
7.     Kemudahan Pembiayaan Kontrak Seberang Laut

Objektif
Menyediakan pembiayaan kepada usahawan Malaysia yang mendapat kontrak luar negara.

Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 10 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : Bergantung kepada keperluan kontrak

Syarat kelayakan

  Syarikat Malaysia dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Modal kerja
  Bon

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Export-Import Bank of Malaysia Berhad

Hubungi
Export-Import Bank of Malaysia Berhad
UBN Tower
No. 10, Jalan P.Ramlee
50796 Kuala Lumpur
Tel : 03-2034 6666
Faks : 03-2034 6699
Laman Web : www.exim.com.myBantuan Kewangan
Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank):
8.     Kemudahan Pembiayaan Projek Seberang Laut

Objektif
Menyediakan pembiayaan kepada usahawan Malaysia bagi melaksanakan projek pembangunan di luar Negara 
termasuk menaik taraf atau meningkatkan kemudahan infrastruktur, bangunan kilang dan peralatan mesin.

Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 10 tahun dengan tempoh tangguh tidak melebihi 2 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : Sehingga 85% daripada jumlah kos projek

Syarat kelayakan

  Syarikat milik warga Malaysia dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
  Modal kerja

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Export-Import Bank of Malaysia Berhad

Hubungi
Export-Import Bank of Malaysia Berhad
UBN Tower
No. 10, Jalan P.Ramlee
50796 Kuala Lumpur
Tel : 03-2034 6666
Faks : 03-2034 6699
Laman Web : www.exim.com.myBantuan Kewangan
Yayasan Tekun Nasional (YTN):
9.     Kemudahan Pembiayaan Tekun

Objektif
Menyediakan kemudahan pembiayaan mikro untuk keperluan modal kerja bagi membantu usahawan kecil bumiputera 
memulakan perniagaan dan melaksanakan projek perniagaan.

Tempoh pembiayaan maksimum : 6 bulan-5 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM500

Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
YTN

Syarat kelayakan

  Usahawan Bumiputera yang berumur antara 18 hingga 60 tahun
  Mempunyai lesen/permit perniagaan yang sah
  Tidak mempunyai rekod pembiayaan yang tidak memuaskan dengan institusi kewangan atau agensi Kerajaan
  Pembiayaan perniagaan sedia ada adalah antara RM5,000 sehingga RM20,000 tertakluk kepada jenis pembiayaan skim TEKUN
  Usahawan terlibat secara langsung di dalam perniagaan

Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan

  TEKUN Niaga
  Modal kerja tambahan untuk gerai tetap dan bergerak atau kedai bagi menjalankan perniagaan perkhidmatan, 
  pengangkutan dan aktiviti pengeluaran
  TEKUN Rakan Niaga
  Pembiayaan bagi pakej perniagaan usahasama dengan TEKUN i.e produk kecantikan, makanan beku, pusat tuisyen dan 
  lain-lain yang ditentukan oleh TEKUN
  TEKUN Tunas
  Modal permulaan kepada usahawan baru yang berpotensi mengusahakan gerai tetap atau bergerak atau kedai bagi 
  perniagaan perkhidmatan, pengangkutan dan aktiviti pengeluaran
  TEKUN Ternak
  Menyediakan pembiayaan bagi memulakan atau mengembangkan perniagaan atau penternakan seperti lembu dan kambing, 
  membiak burung Puyuh, ikan air tawar dan udang
  TEKUN Tani
  Menyediakan pembiayaan memulakan atau membesarkan perniagaan atau projek pertanian seperti penanaman pisang, 
  jagung, tebu dan sayur-sayuran atau pokok ornament/hiasan seperti orkid, kaktus dan pokok bonsai
  TEKUN Jangka Pendek
  Pembiayaan modal kerja daripada RM500 sehingga RM2,000 dengan pembayaran secara mingguan antara 1 bulan sehingga 3 bulan 
  bagi menguruskan gerai pasar sehari atau malam, bazaar Ramadhan, pameran dan aktiviti promosi jualan
  TEKUN Pelancongan
  Menyediakan pembiayaan memulakan atau membesarkan perniagaan atau projek pelancongan seperti inap desa program (Homestay), 
  chalet, peralatan reakreasi, agro pelancongan dan lain-lain yang ditentukan oleh TEKUN

Prosedur permohonan

  Hubungi pejabat TEKUN yang terdekat
  Hadiri majlis taklimat yang akan diadakan oleh YTN
  Permohonan hendaklah dihantar terus ke TEKUN

Hubungi
Yayasan TEKUN Nasional
No. 2, Wisma Matmunap
Jalan 4/146, Metro Centre
Bandar Tasik Selatan
57000 Kuala Lumpur
Tel : 03-9058 8550
Faks : 03-9059 5980
Laman web : www.tekun.gov.myBantuan Kewangan
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad:
10.    Modal untuk Usahawan Koperasi (MUSK)

Objektif
Menyediakan pembiayaan mikro untuk membantu ahli koperasi yang menjalankan perniagaan sepenuh masa.

Tempoh pembiayaan maksimum : sehingga 3 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM1,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

Syarat kelayakan

  Ahli koperasi yang bekerja sendiri atau menjalankan perniagaan kecil
  Berumur antara 18 - 65 tahun
  Menjalankan perniagaan sepenuh masa
  Mempunyai pengalaman perniagaan sekurang-kurangnya 2 tahun
  Anggota Kumpulan Bantu Diri
  Memiliki lesen perniagaan yang sah dan rumah berhampiran dengan kawasan perniagaan   

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
  Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

  Pertanian
  Perkhidmatan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Bank Rakyat

Hubungi
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Bangunan Bank Rakyat
Jalan Tangsi
Peti Surat 11024
50732 Kuala Lumpur
Tel : 03-2612 9600
Faks : 03-2612 9655
Laman web : www.bankrakyat.com.my

 
Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
11.    Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)

Objektif
Dalam Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK9), Bank telah diperuntukkan dana untuk pembiayaan Skim PKS untuk 
membangunkan perusahaan kecil dan sederhana.

Kadar pembiayaan maksimum : 3.75% setahun dikira atas baki bulanan.

Tempoh pembiayaan maksimum :

  Pembiayaan berjangka : maksmimum 120 bulan (10 tahun)
  Kemudahan pusingan : berterusan tertakluk kepada semakan tahunan.

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Agrobank Malaysia

Syarat kelayakan

  Warganegara Malaysia.
  Individu atau kumpulan individu.
  Perniagaan milik tunggal atau perkongsian.
  Syarikat hak milik warganegara Malaysia.
  Institusi-institusi lain yang diperbadankan.

Lindungan jaminan
Tertakluk kepada Syarat-Syarat Am Agrobank dan PKS.

Hubungi
Agrobank Malaysia
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.myBantuan Kewangan
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):
12.    Pinjaman Mudah untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana

Objektif
Membantu perusahaan kecil dan sederhana dan perniagaan baru dengan menyediakan pembiayaan 
keperluan modal kerja dan meningkatkan kapasiti pengeluaran.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 15 tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran pinjaman sehingga 2 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM500,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM3 juta atau 65%-85% (90% bagi Bumiputera) berdasarkan kepada jenis projek

Syarat kelayakan

  Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965
  Saham syarikat yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai hendaklah tidak melebihi 20%
  Memegang lesen perniagaan yang sah

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
  Modal kerja
  Projek

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

  Perkilangan (termasuk perkhidmatan berkaitan perkilangan)
  Perkhidmatan (tidak termasuk insuran dan perkhidmatan kewangan)

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF

Hubungi
Malaysian Industrial Development Finance Berhad
Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel : 03-2173 8888
Faks : 03-2173 8877
Laman Web : www.midf.com.my


Bantuan Kewangan
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad:
13.    Skim Belia Niaga

Objektif
Untuk membantu golongan belia melibatkan diri dalam perniagaan secara sepenuh masa.

Tempoh pembiayaan maksimum : sehingga 7 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM5,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

Syarat kelayakan

  Individu warganegara Malaysia berumur antara 18-40 tahun
  Berdaftar sebagai pemohon secara online melalui portal Majlis Penggalakan Ekonomi Belia (MPEB) di www.mpeb.gov.my
  Lulus ujian saringan Kementerian Belia dan Sukan
  Tiada rekod tidak memuaskan dengan institusi kewangan

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
  Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

   Pembuatan
   Perkhidmatan
   Perniagaan ICT
   Kiosk, gerai makan, pasar malam, penjaja

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MPEB

Hubungi
Kementerian Belia dan Sukan Malaysia
Menara KBS, Presint 4
Pusat Pentadbiran Putrajaya
62570 Putrajaya
Tel : 03-8871 3333
Faks : 03-8888 8761
Laman web : www.mpeb.gov.my

Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Bangunan Bank Rakyat
Jalan Tangsi
Peti Surat 11024
50732 Kuala Lumpur
Tel : 03-2612 9600
Faks : 03-2612 9655
Laman web : www.bankrakyat.com.my


Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
14.    Skim Belia Tani - i (SBT-i)

Objektif
Membantu golongan belia mempertingkatkan diri dalam aktiviti pertanian dan industri asas tani

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun atas baki bulanan

Tempoh pembiayaan maksimum : Tidak melebihi 84 bulan

Jumlah pembiayaan minimum : RM5,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Agrobank Malaysia

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua Aktiviti dalam industri huluan dan hiliran berasaskan pertanian dan asas tani

Hubungi
Agrobank Malaysia
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my


Bantuan Kewangan
Perbadanan Nasional Berhad (PNS):
15.    Skim Francais Eksekutif

Objektif
Menggalakkan lebih ramai kakitangan Bumiputera di sektor awam dan swasta untuk menceburi perniagaan francais. 
Keutamaan akan diberikan kepada kakitangan yang di bawah 
Skim Pemisahan Sukarela "œvoluntary separation scheme (VSS)" atau persaraan awal.

Kadar pembiayaan maksimum : 6% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM1 juta atau 80% daripada jumlah kos projek

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Perbadanan Nasional Berhad

Syarat kelayakan

 

  Syarikat Sendirian milik sepenuhnya oleh Bumiputera
  Bumiputera berumur 25 tahun ke atas
  Sekurang-kurangnya mempunyai kelulusan Diploma dalam mana-mana bidang
  Menyumbang minimum 20% daripada jumlah kos projek

Prosedur permohonan
Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada PNS

Hubungi
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Foyer Tingkat 2, Putra World Trade Centre
45, Jalan Tun Ismail
50480 Kuala Lumpur
Tel : 03-2698 7800
Faks : 03-2698 7080
Laman web : www.pns.com.my


Bantuan Kewangan
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):
16.    Skim Khas Pembiayaan Penjenamaan Antarabangsa

Objektif
Menyediakan pembiayaan kepada perniagaan untuk meningkatkan daya saing produk dan perkhidmatan keluaran Malaysia di 
peringkat antarabangsa.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 4 tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran sehingga 12 bulan

Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM3 juta bagi setiap permohonan

Syarat kelayakan

  Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965
  Memiliki tanda perdagangan yang berdaftar
  Perolehan jualan tahunan tidak kurang daripada RM5 juta
  Rekod jualan selama 3 tahun serta sekurang-kurangnya mencapai 20% jualan eksport dalam tahun kewangan sebelumnya.

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Penjenamaan dan penjenamaan semula 
  Pengedaran dan meningkatkan saluran keseberang laut
  Penyertaan pameran Perdagangan di peringkat antarabangsa
  Pengiklanan dan promosi produk ke luar negara

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Perkilangan Perkhidmatan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF

Hubungi
Malaysian Industrial Development Finance Berhad
Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel : 03-2173 8888
Faks : 03-2173 8877
Laman Web : www.midf.com.my


Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
17.    Skim Kredit Padi (SKP)

Objektif
Meningkatkan pengeluaran hasil padi di kawasan Jelapang Padi Negara

Kadar pembiayaan maksimum : 4% dari jumlah pinjaman bagi tempoh 1 musim

Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 6 bulan (1 musim)

Jumlah pembiayaan maksimum : Tidak melebihi RM5,000.00/musim

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Agrobank Malaysia

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua Aktiviti Pengeluaran Tanaman Padi

Hubungi
Agrobank Malaysia
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my
pinjaman usahawan 1 malaysia

Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
18.    Skim Kredit Pengeluaran Makanan (SKPM)

Objektif
Meningkatkan Aktiviti Pengeluaran Makanan Dalam Negara

Kadar pembiayaan maksimum : Serendah 3.75% setahun atas baki bulanan

Tempoh pembiayaan maksimum : Tidak Melebihi 8 Tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000.00
(Dana SKPM adalah sehingga 2018 dan tertakluk kepada polisi dari masa ke semasa)

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Agrobank Malaysia

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua Aktiviti Pengeluaran Makanan dalam Bidang Huluan dan Hiliran

Hubungi
Agrobank Malaysia
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my


Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
19.    Skim Masyarakat Perdagangan & Perindustrian Bumiputera (MPPB)

Objektif
Menggalakkan Pembentukan Usahawan Bumiputera dalam Sektor Pertanian

Kadar pembiayaan maksimum : 3.75% setahun atas baki bulanan

Tempoh pembiayaan maksimum : Tidak melebihi 10 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM10,000.00

Jumlah pembiayaan maksimum : RM5.0 juta
(Dana SKPM adalah sehingga 2018 dan tertakluk kepada polisi dari masa ke semasa)

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Agrobank Malaysia

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

 

  Sektor pertanian komersil
  Sektor industri pembuatan/pemprosesan asas pertanian
  Perkhidmatan pertanian

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Agrobank

Hubungi
Agrobank Malaysiabr> Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my


Bantuan Kewangan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):
20.    Skim Modal Asas (Batik Dan Kraf)

Objektif
Bantuan pembiayaan untuk meningkatkan Industri Batik dan Kraf Malaysia melalui pinjaman kepada pengusaha batik dan kraf Bumiputera.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 3-8 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM250,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

  Syarikat didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965
  Sekurang-kurangnya 70% ekuiti syarikat dimiliki oleh Bumiputera
  Modal berbayar syarikat sekurang-kurangnya RM2.5 juta
  Mendapat sokongan daripada persatuan yang berkaitan atau Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
  Usahawan yang beroperasi kurang dari 3 tahun perlu menghadiri kursus keusahawanan anjuran SME Bank atau 
  agensi kerajaan yang berkaitan

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Pembelian harta tetap
  Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

  Pembuatan
  Perkhidmatan yang berkaitan dengan Industri Batik

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.my


Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
21.    Skim Modal Usahawan Tani

Objektif
Menyediakan kemudahan kredit kepada Usahawan Mikro yang menjalankan aktiviti pengeluaran, pemprosesan, 
perkhidmatan, pemasaran dan keperluan kepenggunaan bagi semua sektor ekonomi

Kadar pembiayaan maksimum :

  Kadar faedah 1.25% sebulan
  Rebat 20% atas faedah yang telah dibayar

Tempoh pembiayaan maksimum : Tempoh pinjaman sehingga 5 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : Had Pembiayaan sehingga RM50,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)

Syarat kelayakan

  Merupakan usahawan individu atau berkumpulan yang menjalankan projek separuh masa/sepenuh masa
  Untuk PEMBESARAN perniagaan atau projek

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Agrobank

Hubungi
Agrobank Malaysia
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my


Bantuan Kewangan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):
22.    Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)

Objektif
Untuk membantu pengusaha-pengusaha Bumiputera yang beroperasi di luar bandar mendapatkan pinjaman untuk menjalankan perusahaan mereka.

Kadar pembiayaan maksimum : 5% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 hingga 7 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM30,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000 atau berdasarkan kepada tempoh syarikat telah beroperasi

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

  Dimiliki sepenuhnya oleh Bumiputera dan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia
  Diusahakan sepenuh masa dan beroperasi di luar kawasan Dewan Bandaraya
  Pengusaha perseorangan hendaklah berumur kurang daripada 55 tahun

Tujuan pembiayaan pinjaman

    Pembelian mesin dan peralatan
    Modal pusingan

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

    Pembuatan
    Perkhidmatan
    Francais

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.myBantuan Kewangan
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad:
23.    Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)

Objektif
Untuk membantu usahawan Bumiputera yang menjalankan perniagaan di luar bandar.

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 hingga 7 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM30,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

Syarat kelayakan

  Perniagaan dimiliki sepenuhnya oleh Bumiputera
  Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia
  Pemohon mengusahakan perniagaan secara sepenuh masa di luar bandar

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Pembelian mesin dan peralatan
  Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

   Pembuatan
   Perkhidmatan
   Pertanian termasuk perikanan dan penternakan
   Aktiviti-aktiviti sokongan yang berkaitan dengan bidang industri
   Pelancongan
   Kontraktor Kelas F

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

Hubungi
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Bangunan Bank Rakyat
Jalan Tangsi
Peti Surat 11024
50732 Kuala Lumpur
Tel : 03-2612 9600
Faks : 03-2612 9655
Laman web : www.bankrakyat.com.my


Bantuan Kewangan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):
24.    Skim Pembiayaan Ekonomi Desa Kaum India (SPEDI)

Objektif
Membantu pengusaha-pengusaha tembikar kaum India Malaysia di luar bandar mendapatkan pinjaman untuk menjalankan perusahaan mereka.

Kadar pembiayaan maksimum : 5% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : RM40,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

  Pengusaha mestilah terdiri daripada kaum India warganegara Malaysia sahaja
  Syarikat perseorangan,perkongsian atau syarikat yang dimiliki 100% kaum India warganegara Malaysia
  Pengusaha perseorangan hendaklah berumur kurang daripada 55 tahun
  Keutamaan diberi kepada perusahaan bertempat di luar bandar dan tapak projek mestilah di luar kawasan rumah kediamannya
  Pengusaha menjalankan perniagaannya sepenuh masa

Tujuan pembiayaan pinjaman
Untuk pembelian mesin/peralatan dan/atau modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Industri tembikar

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.my


Bantuan Kewangan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):
25.    Skim Pembiayaan Filem Cereka

Objektif
Menggalakkan pengusaha-pengusaha filem Malaysia menerbitkan filem yang berjaya untuk pasaran tempatan dan antarabangsa.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : anuiti

Jumlah pembiayaan minimum : RM100,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM1.5 juta atau 90% daripada kos projek

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

  Syarikat filem Malaysia yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia
  Mempunyai lesen sah perfileman di bawah Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981
  Berpengalaman dan/atau rekod prestasi produksi filem yang baik

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Industri perfileman

Perbelanjaan yang layak dituntut
Modal kerja

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.my


Bantuan Kewangan
Perbadanan Nasional Berhad (PNS):
26.    Skim Pembiayaan Francais PNS

Objektif
Untuk membangunkan dan meningkatkan bilangan usahawan menengah Bumiputera (UMB) dalam perniagaan francais 
melalui skim pembiayaan pinjaman untuk mengembangkan dan memulakan perniagaan francais.

Kadar pembiayaan maksimum : 4.0% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000 atau 80% daripada kos projek, mana yang lebih rendah

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Perbadanan Nasional Berhad

Syarat kelayakan

  Berdaftar dengan Pendaftar Francais (ROF) dan Persatuan Francais Malaysia (MFA) dan syarikat milik penuh Bumiputera
  51% Lembaga Pengarah & kakitangan pengurusan terdiri daripada Bumiputera
  Francaisi menyediakan minimum 20% daripada jumlah kos projek

Prosedur permohonan
Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada PNS

Hubungi
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Foyer Tingkat 2, Putra World Trade Centre
45, Jalan Tun Ismail
50480 Kuala Lumpur
Tel : 03-2698 7800
Faks : 03-2698 7080
Laman web : www.pns.com.my


Bantuan Kewangan
Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV):
27.    Skim Pembiayaan Hutang

Objektif
Menyediakan pembiayaan hutang kepada syarikat-syarikat Malaysia di sektor teknologi maklumat yang berkembang pesat.

Kadar pembiayaan maksimum : antara 5.5% sehingga 6.8%

Tempoh pembiayaan maksimum : antara 1 tahun sehingga 5 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : RM2 juta sehingga RM120 juta atau sehingga 85% daripada nilai projek yang mana lebih rendah

Syarat kelayakan

  Syarikat Malaysia yang tersenarai atau Sendirian Berhad dengan modal berbayar sekurang-kurangnya RM100 juta
  Sekurang-kurangnya bilangan pekerja lima orang
  Produk utama atau aktiviti syarikat tidak termasuk pembuatan tekstil, membuat acuan logam, 
  pertanian atau pengeluaran makanan dan/atau pemprosesan

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

  Teknologi Maklumat
  Projek Teknologi Maklumat yang berkembang pesat 

Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan

  Pinjaman Projek Berputar
  Menyediakan pembiayaan hutang kepada projek yang mendapat kontrak dari dalam dan luar negara
  Pinjaman Projek Terbuka
  Pembiayaan bagi projek yang tidak ada kontrak
  Kemudahan Bank 
  Menyediakan kemudahan bank, melalui panel bank dengan jaminan diberikan oleh MDV. Kemudahan ini merupakan pelengkap 
  kepada pinjaman projek yang diberikan oleh MDV
  Pembiayaan bagi Kontrak Kecil 
  Menyediakan pembiayaan kepada syarikat yang mendapat kontrak teknologi maklumat dan projek dari Kerajaan, 
  syarikat multinasional dan pelanggan yang berstatus seperti yang dinyatakan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MDV

Hubungi
Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)
Tingkat 5, Menara Bank Pembangunan
1016, Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
Tel : 03-2617 2888
Faks : 03-2697 8998
Laman Web : www.mdv.com.my

Bantuan Kewangan
Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM):
28.    Skim Pembiayaan Ikhtiar AIM

Objektif
Bagi mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia melalui pemberian pembiayaan kepada isi rumah miskin 
di luar bandar bagi membiayai kegiatan ekonomi yang boleh meningkatkan pendapatan mereka.

Tempoh pembiayaan maksimum : 25 minggu sehingga 6 bulan

Jumlah pembiayaan maksimum : RM20,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Amanah Ikhtiar Malaysia

Syarat kelayakan

  Isirumah yang berpendapatan kurang dari garis kemiskinan semasa kerajaan berikut:
  - Semenanjung Malaysia: RM661 sebulan (RM152 per kapita)
  - Negeri Sarawak: RM765 sebulan (RM167 per kapita)
  - Negeri Sabah: RM888 sebulan (RM173 per kapita)
  Peserta menubuhkan kumpulan seramai lima orang, sama jantina, bertanggungjawab dan tiada talian persaudaraan yang rapat
  Perlu menjalani kursus wajib jangka pendek. Setelah lulus, wajib menyertai dan menghadiri ke 
  mesyuarat mingguan pusat yang terdiri dari 2 hingga 8 kumpulan peserta AIM

Tujuan pembiayaan pinjaman
Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua aktiviti ekonomi

Prosedur permohonan
Pemohon bolehlah berhubung dengan pihak AIM

Hubungi
Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
No. 2&4, Jalan Medan Setia 2
Plaza Damansara, Bukit Damansara
50490 Kuala Lumpur
Tel: 03-2094 0797
Faks: 03-2095 1889
Laman Web: www.aim.gov.my


Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
29.    Skim Pembiayaan LITS (Low Intensity Tapping System)

Objektif
Untuk menambah pendapatan pekebun kecil getah melalui peningkatan hasil torehan dan mengatasi masalah 
kekurangan tenaga penoreh getah melalui pengurangan kekerapan bilangan hari menoreh.

Kadar pembiayaan maksimum : Secara Al-Bai'Bithaman Ajil (BBA) dengan kadar keuntungan 3% setahun.

Tempoh pembiayaan maksimum : 12 bulan termasuk 2 bulan penangguhan

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Agrobank Malaysia

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

Projek yang layak dibiayai:

  Teknologi LITS yang diiktiraf oleh Lembaga Getah Malaysia (LGM)
  Peralatan perkakasan dalam teknologi LITS : Baja,Alat kalis hujan,Peralatan kutipan hasil,Premium takaful,Bayaran guaman

Hubungi
Agrobank Malaysia
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my


Bantuan Kewangan
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):
30.    Skim Pembiayaan Mudah Pembangunan Automotif

Objektif
Untuk membantu dan menggalakkan pengeluar komponen industri automotif untuk meningkatkan produktiviti, 
pengeluaran dan prestasi eksport.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 3 hingga 7 tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran sehingga 1 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM5 juta bagi setiap permohonan

Syarat kelayakan

  Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965
  Memegang lesen perniagaan yang sah
  Perniagaan telah beroperasi lebih dari 2 tahun
  Berdaftar dengan MACPMA, Persatuan Pengeluar Barang Gantian PROTON atau Kelab Vendor PERODUA 

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

  Peralatan automotif
  Komponen pembuatan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF

Hubungi
Malaysian Industrial Development Finance Berhad
Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel : 03-2173 8888
Faks : 03-2173 8877
Laman Web : www.midf.com.my


Bantuan Kewangan
Majlis Amanah Rakyat (MARA):
31.    Skim Pembiayaan Perniagaan MARA

Objektif
Menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan ke arah menambah bilangan serta mempertingkatkan tahap usahawan Bumiputera 
dalam bidang perdagangan dan perindustrian bersaiz kecil dan sederhana.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 15 tahun berdasarkan jenis skim pembiayaan

Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000 berdasarkan jenis skim pembiayaan

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
MARA

Syarat kelayakan

  Warganegara Malaysia keturunan Melayu atau Bumiputera berumur 18 tahun ke atas
  Mempunyai lesen/permit/surat kebenaran dari pihak berkuasa untuk menjalankan perniagaan
  Menyediakan modal sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah kos projek
  Melibatkan diri sepenuh masa dalam perniagaan
  Menyediakan cagaran
  Diwajibkan menghadiri kursus keusahawanan jika pengalaman perniagaan kurang daripada 6 bulan

Tujuan pembiayaan pinjaman
Pembelian aset dan modal pusingan

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua sektor

Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan
Skim pembiayaan am

  Pembiayaan perniagaan bagi ahli profesional (RM250,000)
  Pembiayaan perniagaan pengangkutan (RM250,000)
  Pembiayaan peruncitan pasar mini (RM250,000)
  Pembiayaan perniagaan bagi bekas pelatih IKM/Giat (RM50,000)
  Pembiayaan perniagaan bekas peserta kursus/latihan MARA(RM250,000)
  Pembiayaan tanpa cagaran & jaminan (RM50,000)
  Pembiayaan pertanian (RM250,000)
  Pembiayaan kenderaan untuk perkhidmatan teksi

Skim Pembiayaan kontrak

  Pembiayaan kepada Kontrak Am atau Tetap (RM250,000)
  Pembiayaan Sub-kontrak Konsep Payung (RM250,000-RM500,000)
  Pembiayaan Kontrak untuk Kontraktor Cemerlang (RM250,000-RM500,000)

Skim Pembiayaan Khas Pembuatan dan Francais 

  Pembiayaan Khas Pembuatan, Perkhidmatan dan Pelancongan (RM500,000)

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada pejabat MARA terdekat.

Hubungi
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Tingkat 26, Bangunan Medan MARA
Jalan Raja Laut
50609 Kuala Lumpur
Tel : 03-2691 5111
Faks : 03-2691 3620
Laman web : www.mara.gov.my


Bantuan Kewangan
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB):
32.    Skim Pemborong PROSPER

Objektif
Untuk membantu usahawan Bumiputera mempertingkatkan penglibatan mereka dalam pembelian secara pukal dan aktiviti bekalan perniagaan. 
Menyediakan sumber barangan dan bekalan bahan pada kos yang dapat meningkatkan daya saing usahawan bumiputera dalam bidang peruncitan.

Syarat kelayakan

  Usahawan
    Usahawan Bumiputera yang mempunyai ciri-ciri usahawan yang unggul, berpengetahuan dan pengalaman dalam perniagaan sedia ada 
    atau telah mendapat kontrak sesuatu barangan
    Membiayai sekurang-kurangnya 20% daripada kos projek
    Tiada rekod kurang memuaskan dengan mana-mana institusi kewangan
    Komitmen penuh kepada perniagaan dan sanggup mengikuti kursus-kursus yang dikenal pasti

 

  Perniagaan
    Terlibat dalam pasaran pemborongan, pengedaran atau pembekalan
    Dimiliki dan diusahakan sepenuhnya oleh Bumiputera
    Perniagaan berpotensi untuk berkembang pesat dan mempunyai sinergi dengan bidang peruncitan

Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan

  Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah daripada RM250,000 sehingga RM5 juta. Tempoh pembayaran balik adalah sehingga 7 tahun. 
  Pembiayaan boleh digunakan untuk modal kerja dan meningkatkan kapasiti pengeluaran
  Memberi nasihat perniagaan, perkhidmatan perundingan dan program latihan

Aktiviti yang layak
Peruncitan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan terus kepada PUNB

Hubungi
Sekretariat PROSPER
(Skim Pemborong PROSPER)
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Tingkat 10, Blok 1B, Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
KL Sentral
50470 Kuala Lumpur
Tel: 03 - 2785 1515
Faks: 03 - 2780 2100
Emel: pemborong@punb.com.my
Laman Web: www.punb.com.my


Bantuan Kewangan
Bank Negara Malaysia:
33.    Skim Penyelesaian Pinjaman Kecil (SPPK)

Objektif
Untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang berdaya maju tetapi menghadapi masalah pinjaman tidak berbayar (NPL) 
melalui penstrukturan atau penjadualan semula pinjaman dan penyediaan pinjaman baru sekiranya perlu.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : Maksimum 5 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : Sehingga RM1.5 juta untuk setiap PKS

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana

  Semua bank perdagangan dan Bank Islam
  Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
  Bank Pembangunan Malaysia Berhad
  Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
  Export-Import Bank of Malaysia Berhad
  Bank Pertanian Malaysia

Mekanisma skim
Skim ini melibatkan permohonan penstrukturan atau penjadualan semula pinjaman yang dipohon dibawah SPPK kepada 
institusi kewangan pelaksana (IKP) untuk pertimbangan mereka. 

Sekiranya permohonan ini tidak diluluskan oleh IKP, sebuah Jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia 
iaitu Jawatankuasa Penyelesaian Pinjaman Kecil (JPPK) 

akan membuat penilaian bebas terhadap daya maju perniagaan, dan akan mencadangkan penstrukturan atau 
penjadualan semula pinjaman sekiranya layak, dan pinjaman baru, sekiranya perlu. 

Pinjaman baru ini akan ditawarkan melalui skim Kemudahan Bantuan PKS.

Syarat kelayakan

 

  Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51%) dan institusi berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965, 
  Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Akta Pertubuhan 1966 dan Akta Pertubuhan Koperasi 1993;
  Perusahaan perniagaan yang mempunyai pekerja sepenuh masa tidak melebihi 150 orang atau nilai jualan tahunan tidak 
  melebihi RM25 juta;
  Jumlah NPL dengan IKP secara agregat hendaklah tidak melebihi RM3 juta dan NPL tersebut mestilah berkaitan dengan 
  perniagaan sahaja (tidak termasuk pinjaman untuk pembelian saham dan pinjaman peribadi); dan
  Pemohon mempunyai perniagaan yang masih beroperasi.

Lindungan jaminan
80% jaminan oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC).

Tujuan pembiayaan pinjaman
Untuk modal kerja dan pembiayaan projek.
Pinjaman tidak boleh digunakan untuk pembiayaan semula pinjaman yang sedia ada.

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua sektor ekonomi

Prosedur permohonan

Pemohon dikehendaki menggunakan borang permohonan "SDRC" yang boleh
diperolehi daripada mana-mana IKP atau Sekretariat JPPK di Jabatan
Kewangan Pembangunan dan Enterpris, Bank Negara Malaysia. Borang
permohonan (termasuk senarai dokumen-dokumen yang diperlukan) juga boleh
diperolehi dengan mencetak format pdf.

 

  

Borang permohonan yang lengkap diisi serta segala dokumen sokongan yang diperlukan hendaklah diserahkan 
terus kepada IKP di mana akaun NPL itu berada atau Sekretariat JPPK.

Hubungi
Sekretariat SDRC
Jabatan Kewangan Pembangunan dan Enterpris
Bank Negara Malaysia (BNM)
Jalan Dato' Onn
50480 Kuala Lumpur

BNMTELELINK
Tel: 1-300-88-5465 or 1-300-88-LINK
Laman Web : www.smeinfo.com.my


Bantuan Kewangan
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):
34.    Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Modenisasi

Objektif
Untuk membantu industri perniagaan memodenkan, meningkatkan dan mengautomasikan proses pengilangan serta 
meningkatkan keupayaan dan kapasiti pengeluaran.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 7 tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran sehingga 1 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM100,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM5 juta atau sehingga 85% daripada jumlah kos projek

Syarat kelayakan

  Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965
  Memegang lesen perniagaan yang sah
  Perniagaan telah beroperasi lebih dari 2 tahun

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Penyelarasan perindustrian
  Automasi

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Pembuatan, elektrik dan elektronik, besi dan keluli, produk kayu dan perabot, tekstil dan pakaian, plastik dan kimia dan automotif

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF

Hubungi
Malaysian Industrial Development Finance Berhad
Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel : 03-2173 8888
Faks : 03-2173 8877
Laman Web : www.midf.com.my


Bantuan Kewangan
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):
35.    Skim Pinjaman Mudah bagi Penempatan Semula Kilang (SLFR)

Objektif
Menyediakan pembiayaan kepada PKS termasuk usahawan yang beroperasi daripada pusat pemulihan dan inkubator untuk 
mendapatkan/memindahkan/mengembangkan perniagaan melalui pembelian kilang atau/ dan bangunan perniagaan.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 15 tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran sehingga 2 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM3 juta sehingga 85% (90% kepada Bumiputera) daripada jumlah kos projek

Syarat kelayakan

  Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965
  Saham yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai hendaklah tidak melebihi 20%
  Syarikat ditempatkan di premis yang diluluskan tanpa perlu menutup permis sedia ada

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Pembelian kilang/premis perniagaan yang telah siap
  Pembelian tapak dan pembinaan kilang termasuk infrastruktur berkaitan
  Kos pembelian mesin dan jentera yang diperlukan disebabkan perpindahan

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

  Perkilangan (termasuk perkhidmatan berkaitan perkilangan)
  Perkhidmatan (tidak termasuk insuran dan perkhidmatan kewangan)

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF

Hubungi
Malaysian Industrial Development Finance Berhad
Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel : 03-2173 8888
Faks : 03-2173 8877
Laman Web : www.midf.com.myBantuan Kewangan
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):
36.    Skim Pinjaman Mudah untuk Penerapan Aplikasi ICT (SLICT)

Objektif
Untuk membantu PKS meningkatkan daya saing, kecekapan dan produktiviti melalui penggunaan 
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengurusan perniagaan dan operasi.

Kadar pembiayaan maksimum : 3% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 ½ tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran sehingga 6 bulan

Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000 atau sehingga 75% (80% bagi Bumiputera) daripada kos pembelian peralatan

Syarat kelayakan

  Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965
  Saham syarikat yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai hendaklah tidak melebihi 20%
  Memegang lesen perniagaan yang sah

Tujuan pembiayaan pinjaman
Pembelian perisian dan perkakasan untuk meningkatkan kecekapan operasi perniagaan

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

  Perkilangan (termasuk perkhidmatan berkaitan perkilangan)
  Perkhidmatan (tidak termasuk insuran dan perkhidmatan kewangan)

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF

Hubungi
Malaysian Industrial Development Finance Berhad
Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel : 03-2173 8888
Faks : 03-2173 8877
Laman Web : www.midf.com.my


Bantuan Kewangan
Perbadanan Nasional Berhad (PNS):
37.    Skim Pra-Francais

Objektif
Membantu francaisor baru Bumiputera dengan menyediakan bantuan kewangan kepada francaisor dan francaisi induk yang berpotensi.

Kadar pembiayaan maksimum : 6% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 10 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : 2.0 juta

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Perbadanan Nasional Berhad

Syarat kelayakan

 

  Syarikat perniagaan yang masih belum berdaftar dengan Pendaftar Francais (ROF) dan 50% ekuiti dipegang oleh Bumiputera
  Mencatat keuntungan dan dana pemegang saham yang positif dalam akaun audit terkini dan mempunyai 
  sekurang-kurangnya satu cawangan dan telah beroperasi tidak kurang dari setahun
  Menyediakan pelan perniagaan terperinci dan jangka masa untuk mendaftar dengan Pendaftar Francais (ROF) 
  serta perniagaan perlu mematuhi Garis panduan Syariah
  Mengemukakan permohonan pendaftaran francais kepada Pendaftar Français (ROF), tidak lebih dari dua tahun 
  dari tarikh pengeluaran pertama pinjaman

Tujuan pembiayaan pinjaman
Pinjaman berjangka

Prosedur permohonan
Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada PNS

Hubungi
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Foyer Tingkat 2, Putra World Trade Centre
45, Jalan Tun Ismail
50480 Kuala Lumpur
Tel : 03-2698 7800
Faks : 03-2698 7080
Laman web : www.pns.com.my


Bantuan Kewangan
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB):
38.    Skim PROSPER Siswazah

Objektif
Membantu siswazah Bumiputera untuk menceburi perniagaan runcit dan pengedaran melalui mekanisma program PUNB 
yang teratur dan sistematik.

Syarat kelayakan

  Graduan muda bumiputera
    Kurang daripada 30 tahun dengan memiliki sekurang-kurangnya diploma daripada institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan
    Menyediakan modal sendiri sekurang-kurangnya RM500 untuk setiap projek

 

  Perniagaan
    Dimiliki dan diusahakan oleh Bumiputera
    Perniagaan baru atau dalam peringkat perkembangan

Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan

  Pakej pembiayaan A
  Kemudahan pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah bermula daripada RM5,000 sehingga RM50,000 dengan 
  tempoh pembiayaan daripada 3 hingga 7 tahun
  Pakej pembiayaan B
  Kemudahan pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah bermula daripada RM50,001 sehingga RM100,000 dengan 
  tempoh pembiayaan daripada 5 hingga 7 tahun
  Perkhidmatan nasihat perniagaan
  Menyediakan nilai tambah perkhidmatan nasihat bagi pakej pembiayaan A dan B

Aktiviti yang layak

  Runcit dan pengedaran
  Jualan terus dan Stokis
  Teknologi Maklumat & Telekomunikasi
  Perkhidmatan profesional
  Industri Desa berasaskan Pertanian
  Perkhidmatan dari Rumah dan
  Perkhidmatan Pendidikan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan terus kepada PUNB

Hubungi
Sekretariat PROSPER
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Tingkat 10, Blok 1B, Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
KL Sentral
50470 Kuala Lumpur
Tel: 03 - 2785 1515
Faks: 03 - 2780 2121
Emel: prosper_siswazah@punb.com.my
Laman Web: www.punb.com.my


Bantuan Kewangan
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB):
39.    Skim Runcit PROSPER

Objektif
Untuk mempertingkatkan penyertaan usahawan-usahawan Bumiputera dalam perniagaan runcit.

Syarat kelayakan

  Usahawan
    Bumiputera berumur lebih 18 tahun
    Memiliki kemahiran perniagaan dan sanggup mengikuti kursus-kursus yang dikenal pasti oleh PUNB
    Sanggup bekerja sepenuh masa
    Tiada rekod kurang memuaskan dengan institusi kewangan
    Membiayai dengan dana sendiri sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah kos projek

 

  Perniagaan
    Perniagaan runcit milik 100% bumiputera
    Perniagaan berdaya maju dengan pembiayaan tidak melebihi RM1juta
    Aset syarikat tidak dicagarkan untuk pembiayaan dengan institusi kewangan lain
    Lokasi perniagaan telah dikenal pasti

Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan

  Pakej Perkongsian Perniagaan
    Pembiayaan ekuiti dan pinjaman berdasarkan prinsip Syari'ah sehingga RM1 juta, melalui pakej ini PUNB 
    menyediakan pembiayaan ekuiti sehingga 10% daripada jumlah kos projek dan kemudahan pinjaman untuk 
    membiayai sehingga 80% baki kos projek

 

  Pakej pembiayaan dan perkhidmatan
    Pembiayaan maksimum sehingga RM200,000 atau 90% daripada jumlah kos projek berdasarkan prinsip Syariah. 
    Pakej ini menawarkan khidmat nasihat perniagaan dan latihan membangunkan kemahiran perniagaan

 

  Khidmat kenal pasti premis perniagaan melalui TPPT (syarikat hartanah kelolaan Bank Negara Malaysia)
  Bantuan Pembangunan Kemahiran Keusahawanan
  Pengurusan Perakaunan

Aktiviti yang layak
Perniagaan runcit

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan terus kepada PUNB

Hubungi
Sekretariat PROSPER
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Tingkat 10, Blok 1B, Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
KL Sentral
50470 Kuala Lumpur
Tel: 03 - 2785 1515
Faks: 03 - 2780 2100
Emel: prosper@punb.com.my
Laman Web: www.punb.com.my


Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
40.    Skim Tanaman Semula Kelapa Sawit (TASKS)

Objektif
Menggalakkan tanaman semula tanaman kelapa sawit yang tidak lagi produktif

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun atas baki bulanan

Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 10 Tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : Tidak melebihi RM6000/hektar

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Tanaman Kelapa Sawit sehingga 100 ekar

Hubungi
Agrobank Malaysia
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my


Bantuan Kewangan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):
41.    Skim Tanmiah 1 (PROGRAM THIRD WINDOW)

Objektif
Membantu meningkatkan operasi dan aktiviti syarikat Bumiputera yang terlibat dalam industri pembuatan dan perkhidmatan.

Kadar pembiayaan maksimum : 6.5% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 8 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM500,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM5 juta

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

  Syarikat dimiliki oleh Bumiputera dengan ekuiti sekurang-kurangnya 51% dan jawatan pengurusan utama syarikat 
  dipegang oleh individu Bumiputra
  Modal berbayar sebanyak RM5 juta-RM40 juta
  Syarikat berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 dan menjalankan perniagaan di Malaysia

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Modal kerja
  Pembelian aset seperti mesin, loji, peralatan dan kenderaan

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

  Pembuatan
  Perkhidmatan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.my


Bantuan Kewangan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):
42.    Skim Tanmiah 2 (PROGRAM INDUSTRI STRATEGIK)

Objektif
Meningkatkan daya maju projek perkilangan Bumiputera dalam bidang pemborongan dan pengedaran bagi pasaran tempatan dan antarabangsa.

Kadar pembiayaan maksimum : 5%-6.5% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 3-5 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM100,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM2.5 juta

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

  Syarikat milik Bumiputera (sekurang-kurang 51% ekuiti Bumiputera) serta berdaftar dengan 
  Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965
  Pengurusan, pentadbiran dan operasi syarikat melambangkan status syarikat Bumiputera
  Bagi sektor pemborongan dan pengedaran, pengusaha mempunyai latar belakang dan berpengalaman dalam bidang pemasaran

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Modal kerja
  Pembelian aset

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

  Pemborongan
  Pengedaran
  Perkhidmatan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.my


Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
43.    Skim Usahawan Tani Komersil Siswazah (SUTKS)

Objektif
Mengurangkan kadar pengangguran di kalangan siswazah dan mewujudkan siswazah tani komersil.

Kadar pembiayaan maksimum : 3% setahun atas baki bulanan

Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 6 Tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000.00

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Agrobank Malaysia

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua Aktiviti Pengeluaran Pertanian Komersil dalam bidang Huluan dan Hiliran (Projek jangka pendek dan sederhana ; 1-5 tahun

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Agrobank

Hubungi
Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my
Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
44.    Tabung Industri Kecil & Sederhana ke 2 (TIKS2)

Objektif
Untuk membiayai modal kerja kepada usahawan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) di dalam sektor pembuatan berkaitan dengan pertanian.

Kadar pembiayaan maksimum : 4 - 6% setahun, berdasarkan pada tahap risiko pembiayaan.
* Ditawarkan secara konvensional atau pembiayaan secara Islam (Al-Bai'Bithaman Ajil).

Tempoh pembiayaan maksimum : Tidak melebihi 5 tahun.

Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000.00

Jumlah pembiayaan maksimum : RM5.0 juta

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Agrobank Malaysia

Syarat kelayakan

  Syarikat milik Malaysia, Pertubuhan dan Koperasi.
  Dana pemegang saham tidak melebihi RM2.0 juta.

Hubungi
Agrobank Malaysia
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my


Bantuan Kewangan
Bank Negara Malaysia:
45.    Tabung Industri Kecil Dan Sederhana 2 (TIKS 2)

Objektif
Untuk menggalakkan aktiviti-aktiviti PKS dalam sektor berorientasikan eksport dan domestik.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% - 6% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM5 juta

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana

  Semua bank perdagangan dan bank Islam
  Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
  Malaysian Industrial Development Finance Berhad
  Bank Pertanian Malaysia
  Sabah Development Bank Berhad

Syarat kelayakan

  Institusi perniagaan yang disasarkan adalah berdasarkan kepada definisi PKS [Pautan]. Dana pemegang saham tidak melebihi RM2 juta
  Saham PKS yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai dan syarikat berkaitan dengan Kerajaan tidak melebihi 20%
  Institusi hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51%) yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965, 
  Akta Koperasi 1993, Akta Pertubuhan 1966, 
  warganegara bermastautin di Malaysia dan usahawan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau 
  pihak-pihak berkuasa yang lain
  Rekod prestasi perniagaan PKS adalah tidak melebihi daripada tujuh (7) tahun. 
  Walau bagaimanapun, institusi kewangan pelaksana boleh memberi pertimbangan terhadap permohonan pembiayaan daripada 
  PKS yang mempunyai rekod prestasi lebih daripada tujuh (7) tahun

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
  Modal kerja atau kedua-dua sekali

Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk:

  Pembelian saham
  Pembiayaan semula kemudahan kredit yang sedia ada
  Pembelian tanah / pelaburan hartanah
  Pembangunan harta benda
  Membiayai aktiviti syarikat pemegang pelaburan
  Membiayai aktiviti perniagaan yang melibatkan duit sebagai stok barangan (termasuk perniagaan kredit, 
  pemajakan, pemfaktoran dan perniagaan insurans)
  
Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua sektor ekonomi / Semua jenis pembiayaan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada mana-mana institusi kewangan pelaksana. Kelulusan adalah tertakluk 
kepada prosedur tapisan biasa dan keperluan cagaran oleh institusi kewangan pelaksana yang berkenaan
 
 
 Bantuan Kewangan
Bank Pembangunan Malaysia Berhad:
46.    Tabung Infrastruktur Pelancongan (TIF)

Objektif
Untuk menyokong usaha Kerajaan dalam membangunkan dan meningkatkan industri pelancongan.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% - 5.50% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 20 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : RM50 juta atau 80% daripada jumlah kos projek

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Bank Pembangunan Malaysia Berhad

Syarat kelayakan

  Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51%)dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Koperasi 1993
  Modal berbayar sekurang-kurangnya RM 5 juta atau 20% daripada jumlah pinjaman, yang mana lebih tinggi
  Lokasi projek dijalankan di Malaysia
  Projek mendapat surat sokongan daripada Kementerian Pelancongan

Tujuan pembiayaan pinjaman
Untuk membiayai peningkatan kos projek sedia ada atau projek baru (tidak termasuk tanah dan modal kerja). 
Untuk pembelian tanah, pembiayaan adalah sehingga 40% daripada harga tanah atau kos projek, yang mana lebih rendah

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Industri pelancongan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada BPMB

Hubungi
Bank Pembangunan Malaysia Berhad
Menara Bank Pembangunan
Bandar Wawasan
No. 1016, Jalan Sultan Ismail
50240 Kuala Lumpur
Tel : 03-2611 3888
Faks : 03-2692 8250
Laman Web: www.bpmb.com.my


Bantuan Kewangan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):
47.    Tabung Khas Pelancongan 2 (SFT 2)

Objektif
Menyokong usaha Kerajaan untuk membangunkan industri pelancongan.

Kadar pembiayaan maksimum : 4.0-5.5% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 20 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM25 juta atau 90% daripada kos projek

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

  60% ekuiti bumiputera dan dana pemegang saham tidak melebihi RM10 juta serta berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia
  Syarikat tersebut mestilah mempunyai projek pelancongan yang berdaya maju dan berdaftar dengan Kementerian Pelancongan

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Semua projek kecil dan sederhana yang berkaitan dengan pelancongan
  Pembinaan hotel atau resort baru di atas tanah kepunyaan Bumiputera dan rizab Melayu termasuk di pulau pelancongan
  Pembelian perniagaan Bumiputera termasuk hotel

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Pelancongan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.my


Bantuan Kewangan
Bank Pembangunan Malaysia Berhad:
48.    Tabung Perkapalan

Objektif
Menyediakan pembiayaan kepada syarikat Malaysia (termasuk syarikat yang tersenarai di Bursa Saham) untuk 
merangsang pertumbuhan industri limbungan dan perkapalan.

Kadar pembiayaan maksimum : 6% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 10 tahun dengan tambahan 2 tahun tempoh pembiayaan

Jumlah pembiayaan maksimum : 90% daripada jumlah kos projek bagi kapal baru dan 75% bagi kapal terpakai atau 
RM100 juta yang mana lebih rendah

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Bank Pembangunan Malaysia Berhad

Syarat kelayakan
Syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan:

  Bagi syarikat yang tersenarai, 70% ekuiti dikawal oleh warganegara Malaysia
  Bagi syarikat yang tidak tersenarai, 100% dikawal oleh warganegara Malaysia
  Ahli Malaysia Shipowners' Association (MASA)

Tujuan pembiayaan pinjaman
Pembelian kapal baru atau terpakai yang berdaftar di Malaysia dan menjalankan operasi perdagangan domestik atau antarabangsa

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Industri perkapalan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada BPMB

Hubungi
Bank Pembangunan Malaysia Berhad
Menara Bank Pembangunan
Bandar Wawasan
No.1016, Jalan Sultan Ismail
50240 Kuala Lumpur
Tel : 03-2611 3888
Faks : 03-2692 8250
www.bpmb.com.my


Bantuan Kewangan
Bank Negara Malaysia:
49.    Tabung Projek Usahawan Bumiputera

Objektif
Menyediakan pembiayaan kepada usahawan Bumiputera yang memperolehi kontrak Kerajaan/ agensinya, 
badan-badan berkanun dan syarikat swasta/ awam yang bereputasi baik.

Kadar pembiayaan maksimum : 5% setahun atau kadar pinjaman asas Maybank

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : 70% daripada nilai kontrak setelah ditolak bayaran pendahuluan 
oleh Kerajaan (jika ada) atau RM5 juta, mengikut mana yang lebih rendah

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
ERF Sdn. Bhd.

Syarat kelayakan

  Usahawan Bumiputera atau syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Bumiputera dan mempunyai kontrak berdaya maju
  Digalakkan menjadi ahli kepada mana-mana badan berikut :
    Dewan Perniagaan Melayu Malaysia/ Sabah/ W.P.Labuan
    Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak
    Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kadazan Dusun Sabah
    USAHANITA
    PERDASAMA
    Lain-lain badan yang diluluskan oleh Panel Khas ERF Sdn. Bhd.
  Kontraktor Bumiputera hendaklah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor dan sekiranya tidak, 
  hendaklah berdafar dengan Kementerian Kewangan, TNB, Telekom dsb
  Tidak mendapat kemudahan kredit dari mana-mana institusi untuk membiayai projek berkenaan

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Modal kerja sahaja

Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk :

  Pembelian saham
  Pembiayaan semula kemudahan kredit yang sedia ada

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua sektor ekonomi

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada ERF Sdn. Bhd.

Hubungi
ERF Sendirian Berhad
Tingkat 7 & 9, Dataran Kewangan Darul Takaful
No. 4, Jln. Sultan Sulaiman
50000 Kuala Lumpur 
Tel : 03-2078 1378
Faks : 03-2072 1411
Laman Web : www.erf.com.my


Bantuan Kewangan
Bank Pembangunan Malaysia Berhad:
50.    Tabung Teknologi Tinggi

Objektif
Menyediakan pembiayaan kepada syarikat baru dan sedia ada bagi menyokong pembangunan industri berteknologi tinggi.

Kadar pembiayaan maksimum : Kadar berian pinjaman asas + 2.5% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 10 tahun dengan tambahan dua tahun tempoh pembiayaan

Jumlah pembiayaan maksimum : 85% daripada jumlah kos projek

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Bank Pembangunan Malaysia Berhad

Syarat kelayakan

  Sekurang-kurangnya 51% ekuiti dimiliki oleh warganegara Malaysia
  Lokasi projek mestilah dijalankan di Malaysia

Tujuan pembiayaan pinjaman

 

  Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
  Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

  Industri berkaitan biodiesel
  Industri berkaitan biofuel
  Memperbaharui tenaga dan kecekapan tenaga

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada BPMB

Hubungi
Bank Pembangunan Malaysia Berhad
Menara Bank Pembangunan
Bandar Wawasan
No.1016, Jalan Sultan Ismail
50240 Kuala Lumpur
Tel : 03-2611 3888
Faks : 03-2692 8250
www.bpmb.com.my


Bantuan Kewangan
Agrobank Malaysia:
51.    Tabung Untuk Makanan (3F)

Objektif
Menggalakkan Pelaburan di Sektor Pengeluaran Makanan Utama

Kadar pembiayaan maksimum : Serendah 3.75% setahun atas baki bulanan

Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 10 Tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM10,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM10 JUTA

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Pengeluaran, Pemerosesan & Pemasaran Makanan (Tanaman, Ternakan & Perikanan)

Hubungi
Agrobank Malaysia
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my


Bantuan Kewangan
Bank Negara Malaysia:
52.    Tabung Untuk Makanan

Objektif
Meningkatkan pengeluaran makanan dan pembiayaan sektor makanan di Malaysia pada kadar berpatutan.

Kadar pembiayaan maksimum : 3.75% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 8 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM10,000

Jumlah pembiayaan maksimum : 90% daripada jumlah kos projek atau RM5 juta mengikut mana yang lebih rendah

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Bank Pertanian Malaysia

Syarat kelayakan

  Institusi hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51%) yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965, 
  Akta Koperasi 1993, Akta Pertubuhan 1966, warganegara bermastautin di Malaysia dan usahawan yang berdaftar dengan 
  Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau 
  pihak-pihak berkuasa yang lain
  Pelaburan mestilah dijalankan di Malaysia
  Projek berorientasikan domestik di mana sekurang-kurangnya setengah daripada jumlah pengeluaran makanan dijual 
  dalam pasaran domestik

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
  Modal kerja atau kedua-dua sekali

  Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk:
  Pembelian saham
  Penggunaan persendirian
  Pembiayaan semula kemudahan kredit yang sedia ada
  Pembelian kilang yang sedia ada
  Kos buruh kecuali upah

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

  Pengeluaran makanan utama (penternakan, tanaman, perikanan dan bioteknologi)
  Pertanian bersepadu
  Pemprosesan dan/atau pengagihan makanan (bahan mentah mestilah daripada sumber domestik)

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Bank Pertanian Malaysia. Kelulusan adalah tertakluk kepada prosedur tapisan biasa 
dan keperluan cagaran oleh Bank Pertanian Malaysia

Hubungi
Bank Pertanian Malaysia (BPM)
Tingkat 3, Menara Patriot
Leboh Pasar Besar
P.O. Box 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.bpm.com.my

Bantuan Kewangan
Bank Negara Malaysia:
53.    Tabung Usahawan Baru 2 (TUB 2)

Objektif
Menggalakkan pertumbuhan syarikat-syarikat Bumiputera yang bersaiz kecil dan sederhana dalam memastikan syarikat-syarikat ini 
mendapat akses pembiayaan pada kos yang berpatutan.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% - 6% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : RM5 juta

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana

  Semua bank perdagangan dan bank Islam
  Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malayisa Berhad (SME Bank)
  Malaysian Industrial Development Finance Berhad

Syarat kelayakan

  Institusi perniagaan yang disasarkan adalah berdasarkan kepada definisi PKS [Pautan]. Dana pemegang saham tidak melebihi RM2 juta
  Saham PKS yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai dan syarikat berkaitan dengan Kerajaan tidak melebihi 20%
  Institusi 100% hak milik Bumiputera yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965, Akta Koperasi 1993, Akta Pertubuhan 1966, 
  Bumiputera yang bermastautin di Malaysia 
  dan usahawan Bumiputera yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau pihak-pihak berkuasa yang lain
  Rekod prestasi perniagaan PKS adalah tidak melebihi daripada tujuh (7) tahun. Walau bagaimanapun, institusi kewangan pelaksana 
  boleh memberi pertimbangan terhadap 
  permohonan pembiayaan daripada PKS yang mempunyai rekod prestasi lebih daripada tujuh (7) tahun

Tujuan pembiayaan pinjaman

  Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
  Modal kerja atau kedua-dua sekali

Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk:

  Pembelian saham
  Pembiayaan semula kemudahan kredit yang sedia ada
  Pembelian tanah / pelaburan hartanah
  Pembangunan harta benda
  Membiayai aktiviti syarikat pemegang pelaburan
  Membiayai aktiviti perniagaan yang melibatkan duit sebagai stok barangan (termasuk perniagaan kredit, pemajakan, 
  pemfaktoran dan perniagaan insurans)
  
Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua sektor ekonomi / Semua jenis pembiayaan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada mana-mana institusi kewangan pelaksana. Kelulusan adalah tertakluk kepada 
prosedur tapisan biasa dan keperluan cagaran oleh institusi kewangan pelaksana yang berkenaan

Bantuan Kewangan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):
54.    Tabung Usahawan Siswazah (TUS)

Objektif
Menggalakkan siswazah yang telah tamat pengajian menceburi bidang perniagaan di dalam industri yang berpotensi untuk berkembang.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 7 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM250,000 atau 100% daripada jumlah kos projek

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

  Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan siswazah memegang saham majoriti syarikat
  Graduan yang telah tamat pengajian dan memperolehi diploma/ijazah/kedoktoran
  Umur tidak melebihi 40 tahun dan perlu lulus program latihan, penempatan/latihan praktikal anjuran 
  Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD) atau agensinya

Tujuan pembiayaan pinjaman
Pembiayaan harta tetap atau modal kerja atau kedua-duanya sekali

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

  Pengangkutan
  Pelancongan
  Perkhidmatan terpilih
  Francais
  Program khas MECD

Prosedur permohonan
Permohonan dikemukakan kepada SME Bank melalui MECD

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.my

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD)
Lot 2 G6 Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
Tel : 03-8880 5608
Faks : 03-8880 5608
Laman Web : www.mecd.gov.my 
More Info