Software Perniagaan

Software Rancangan Perniagaan

 

Home order Software RP bonus1 bonus2 bonus3

bonus4

info

INFO PINJAMAN PERNIAGAAN MALAYSIA

Pinjaman Bisnes
 

  

Maklumat lengkap 56 jenis pinjaman

perniagaan di Malaysia dan Cara Memohon Pinjaman

dalam bentuk dokumen MS word . Lengkap dgn syarat kelayakan, prosedur permohonan , contact info.

Dibawah adalah senarai pinjaman perniagaan yang terdapat didalam nya

 perniagaan di Malaysia dan Cara Memohon Pinjaman

dalam bentuk dokumen MS word . Lengkap dgn syarat kelayakan, prosedur permohonan , contact info.

Dibawah adalah senarai pinjaman perniagaan yang terdapat didalam nya

 

Senarai Info Tabung Bantuan Kewangan Perniagaan Dalam Software ini.

Pinjaman Bagi Tabung-tabung Khas


• Dana Khas Kerajaan Persekutuan untuk Terengganu
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)

  • Dana Usahawan Negeri Terengganu (DUNT)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)

• Francais Belia
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)

• Kemudahan Bantuan Untuk PKS
Bank Negara Malaysia

• Kemudahan Modenisasi Untuk PKS
Bank Negara Malaysia

• Kemudahan Pembiayaan "Malaysia Kitchen"
Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank)

• Kemudahan Pembiayaan Kontrak Seberang Laut
Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank)

• Kemudahan Pembiayaan Projek Seberang Laut
Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank)

• Kemudahan Pembiayaan Tekun
Yayasan Tekun Nasional (YTN)

• Modal untuk Usahawan Koperasi (MUSK)
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

• Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)
Agrobank Malaysia

• Pinjaman Mudah untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)

• Skim Belia Niaga
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

• Skim Belia Tani - i (SBT-i)
Agrobank Malaysia

• Skim Francais Eksekutif
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)

• Skim Khas Pembiayaan Penjenamaan Antarabangsa
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)

• Skim Kredit Padi (SKP)
Agrobank Malaysia

• Skim Kredit Pengeluaran Makanan (SKPM)
Agrobank Malaysia

• Skim Masyarakat Perdagangan & Perindustrian Bumiputera (MPPB)
Agrobank Malaysia

• Skim Modal Asas (Batik Dan Kraf)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)

• Skim Modal Usahawan Tani
Agrobank Malaysia

• Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)

• Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

• Skim Pembiayaan Ekonomi Desa Kaum India (SPEDI)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)

• Skim Pembiayaan Filem Cereka
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)

• Skim Pembiayaan Francais PNS
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)

• Skim Pembiayaan Hutang
Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)

• Skim Pembiayaan Ikhtiar AIM
Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)

• Skim Pembiayaan LITS (Low Intensity Tapping System)
Agrobank Malaysia

• Skim Pembiayaan Mudah Pembangunan Automotif
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)

• Skim Pembiayaan Perniagaan MARA
Majlis Amanah Rakyat (MARA)

• Skim Pembiayaan Pusat Negeri (SPPN)
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD)

• Skim Pemborong PROSPER
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)

• Skim Penyelesaian Pinjaman Kecil (SPPK)
Bank Negara Malaysia

• Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Modenisasi
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)

• Skim Pinjaman Mudah bagi Penempatan Semula Kilang (SLFR)
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)

• Skim Pinjaman Mudah untuk Penerapan Aplikasi ICT (SLICT)
Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)

• Skim Pra-Francais
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)

• Skim PROSPER Siswazah
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)

• Skim Runcit PROSPER
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)

• Skim Tanaman Semula Kelapa Sawit (TASKS)
Agrobank Malaysia

• Skim Tanmiah 1 (PROGRAM THIRD WINDOW)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)

• Skim Tanmiah 2 (PROGRAM INDUSTRI STRATEGIK)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)

• Skim Usahawan Tani Komersil Siswazah (SUTKS)
Agrobank Malaysia

• Tabung Industri Kecil & Sederhana ke 2 (TIKS2)
Agrobank Malaysia

• Tabung Industri Kecil Dan Sederhana 2 (TIKS 2)
Bank Negara Malaysia

• Tabung Infrastruktur Pelancongan (TIF)
Bank Pembangunan Malaysia Berhad

• Tabung Khas Pelancongan 2 (SFT 2)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)

• Tabung Pembangunan ASEAN-Japan
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD)

• Tabung Perkapalan
Bank Pembangunan Malaysia Berhad

• Tabung Projek Usahawan Bumiputera
Bank Negara Malaysia

• Tabung Teknologi Tinggi
Bank Pembangunan Malaysia Berhad

• Tabung Untuk Makanan (3F)
Agrobank Malaysia

• Tabung Untuk Makanan
Bank Negara Malaysia

• Tabung Usahawan Baru 2 (TUB 2)
Bank Negara Malaysia

• Tabung Usahawan Siswazah (TUS)
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)


Soal Jawab PKS - Permohonan Pinjaman dan Keperluan Pembiayaan

1. Apakah maklumat yang perlu saya kemukakan kepada institusi kewangan untuk mendapatkan kemudahan kredit?
  Kebanyakan institusi kewangan mempunyai senarai semak yang menyenaraikan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sila bertanya kepada institusi kewangan yang berkenaan untuk mendapatkan senarai semaknya.
2. Bolehkah saya mendapat pembiayaan jika saya menceburkan diri dalam perniagaan buat pertama kali?
  Institusi kewangan adalah dalam perniagaan menyediakan pembiayaan dan akan memberi pertimbangan untuk memberi pinjaman kepada sebarang perniagaan yang berdaya maju walaupun ianya adalah perniagaan yang baru. Namun demikian,
institusi kewangan akan meneliti trek rekod syarikat berkenaan atau akaun peribadi pemohon apabila menyemak semula permohonan pinjaman.
3. Mengapakah institusi kewangan memerlukan pelan perniagaan? Siapa boleh membantu saya untuk menyediakan pelan perniagaan?
  Melalui pelan perniagaan, institusi kewangan boleh mendapatkan maklumat berhubung dengan perniagaan peminjam seperti latar belakang peminjam dan industri, kedudukan kewangan peminjam, unjuran perniagaan peminjam, strategi perniagaan dan keperluan operasi peminjam. Anda boleh meminta bantuan bank perdagangan terlibat untuk menyediakan pelan perniagaan tersebut sekiranya anda mengalami kesukaran untuk menyediakannya. Hampir semua bank perdagangan mempunyai Unit Perusahaan Kecil dan Sederhana (IKS) yang berdedikasi. Unit ini ditubuhkan untuk menangani keperluan perusahaan kecil dan sederhana, termasuk memberi khidmat nasihat.
4. Adakah perlu saya mengemukakan pelan perniagaan kepada institusi kewangan bagi jumlah pinjaman yang kecil seperti pinjaman sebanyak RM10,000?
  Keperluan pelan perniagaan bergantung kepada institusi kewangan terbabit. Anda harus merujuk kepada institusi kewangan anda mengenai perkara ini.
5. Adakah peluang perusahaan kecil dan sederhana untuk mendapatkan pinjaman daripada institusi kewangan akan berkurangan sekiranya tidak ada cagaran?
  Tidak. Tujuan meminta cagaran adalah untuk memastikan bahawa peminjam komited untuk membayar balik pinjaman yang telah diambil. Kriteria utama yang digunakan oleh institusi kewangan untuk menaksir sesuatu permohonan pinjaman adalah daya maju perniagaan pemohon.
6. Bagaimana sekiranya institusi kewangan tetap inginkan cagaran?
  Bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana yang berdaya maju dengan cagaran yang tidak mencukupi, Kerajaan telah menubuhkan Syarikat Jaminan Kredit untuk menyediakan jaminan bagi pinjaman yang diambil daripada institusi kewangan. Jaminan oleh Syarikat Jaminan Kredit ini akan menyokong cagaran yang mungkin berbeza di antara institusi kewangan. Buat masa ini, Syarikat Jaminan Kredit mengendalikan enam skim jaminan, yang mana butir-butir lanjut boleh didapati dengan melayari www.cgc.gov.my.
7. Apakah alasan-alasan institusi kewangan untuk menolak permohonan sesuatu pinjaman?
  Alasan-alasan menolak permohonan kredit termasuk:

- Pemohon tidak mempunyai keupayaan untuk membayar balik kemudahan yang dipohon
- Tujuan pinjaman adalah tidak selaras dengan kemudahan yang dipohon
- Keputusan kewangan pemohon yang tidak memuaskan
- Pemohon mempunyai pinjaman luar yang banyak sehingga mengakibatkan penggearan yang tinggi (iaitu jumlah pinjaman adalah lebih tinggi daripada modal)
- Pengendalian akaun semasa yang tidak memuaskan oleh pemohon
- Rekod pembayaran balik yang kurang memuaskan dengan pemberi pinjaman yang lain
- Pemohon mempunyai kes yang sedang menunggu tindakan guaman
- Risiko perniagaan yang tinggi seperti terlalu bergantung kepada pembeli atau pembekal tunggal
- Kekurangan komitmen kewangan daripada pemilik perniagaan, iaitu tidak bersedia untuk menyumbang modal kerja tambahan
- Pengurusan yang lemah
- Empunya tunggal/perkongsian/pengarah-pengarah/pemegang-pemegang/penjamin dan sebagainya yang menghadapi tindakan kebankrapan daripada pihak lain

Satu keperluan Bank Negara Malaysia ialah institusi kewangan seharusnya memaklumkan keputusan kreditnya kepada peminjam secara formal dan bertulis, yang dengan jelas mengenal pasti bidang yang gagal dipenuhi oleh peminjam. Ini adalah untuk memastikan bahawa peminjam mengetahui alasan penolakan dan membantu peminjam memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti sebelum mengemukakan permohonan pinjaman lain pada masa akan datang.
8. Bolehkah saya mengemukakan permohonan pinjaman kepada lebih daripada sebuah institusi kewangan?
  Boleh. Walau bagaimanapun, anda mungkin akan dikenakan fi pemprosesan sekiranya anda menolak pinjaman tersebut setelah ia diluluskan.
9. Apa yang boleh saya lakukan sekiranya institusi kewangan menolak permohonan pinjaman saya?
  Setiap institusi kewangan mempunyai satu set garis panduan kredit dan kriteria penilaian kredit masing-masing. Apabila institusi kewangan memaklumkan keputusannya dan alasan penolakan kepada anda, anda sepatutnya berhubung dengan institusi berkenaan untuk mengetahui apa yang anda boleh buat bagi membolehkan mereka mempertimbangkan semula permohonan anda dan selepas itu, mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memenuhi keperluan institusi kewangan. Sebagai alternatif, anda boleh memohon pinjaman daripada institusi kewangan yang lain.
10. Bolehkah sesebuah institusi kewangan mengurangkan jumlah kemudahan kredit (seperti kemudahan overdraf, kemudahan perdagangan) yang dahulunya telah diberikan kepada saya?
  Semua institusi kewangan menjalankan kajian semula berkala ke atas potfolio kredit dan berdasarkan kepada penilaian mereka, mungkin mengambil keputusan untuk mengurangkan pendedahan kredit kepada sebarang peminjam. Institusi kewangan boleh berbuat demikian atas beberapa sebab termasuk penggunaan kemudahan yang rendah (overdraf dan kemudahan perdagangan) atau pengendalian akaun yang tidak memuaskan (overdraf).

Hak ini biasanya dinyatakan di dalam surat tawaran atau dokumen-dokumen yang lain. Walau bagaimanapun, institusi-institusi kewangan biasanya akan memberi notis awal mengenai keputusan mereka untuk mengurangkan kemudahan kredit peminjam untuk membolehkan peminjam mencari kaedah alternatif. Walau apapun, institusi kewangan mungkin akan mempertimbangkan sebarang rayuan/permohonan daripada peminjam untuk mengembalikan kemudahan kredit ke tahap asal, sekiranya wajar.
11. Saya menghadapi masalah untuk membayar balik berdasarkan amaun ansuran sekarang tetapi saya mampu membayar ansuran yang lebih rendah. Apa yang perlu saya lakukan?
  Anda boleh merujuk kepada institusi kewangan anda dan memohon penstrukturan atau penjadualan semula pinjaman anda. Ia biasanya dilakukan dalam bentuk bayaran bulanan yang lebih rendah dan memanjangkan tempoh bayaran pinjaman. Walau bagaimanapun, anda mesti memberikan kepada institusi kewangan anda maklumat lengkap mengenai kedudukan kewangan anda untuk membolehkan mereka membuat penilaian.
12. Di manakah boleh saya membuat aduan terhadap institusi kewangan saya?
  Semua bank perdagangan dan syarikat kewangan telah dikehendaki oleh Bank Negara Malaysia untuk menubuhkan unit aduan di institusi masing-masing. Anda seharusnya cuba menyelesaikan aduan anda dengan institusi kewangan anda terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, sekiranya anda masih tidak berpuas hati dengan jawapan yang diberikan, anda boleh merujuk masalah anda kepada Bank Negara Malaysia. Untuk isu-isu berkaitan dengan pinjaman perniagaan oleh kaum Bumiputera, anda juga boleh merujuk kepada ERF Sdn. Bhd. (sebuah badan khas yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia sebagai pusat setempat untuk menangani isu-isu berkaitan pembiayaan Bumiputera).
13. Di manakah boleh saya mendapat khidmat nasihat kewangan berhubung dengan perniagaan saya?
  Hampir semua bank perdagangan telah menubuhkan Unit Perusahaan Kecil dan Sederhana (IKS) yang menyediakan khidmat nasihat kewangan kepada perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana.

Di samping itu, Bank Negara Malaysia telah menubuhkan Unit Khidmat Nasihat Kewangan untuk membantu perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana yang berdaya maju dengan membekalkan maklumat mengenai berbagai-bagai sumber pembiayaan yang ada, melancarkan proses permohonan pinjaman, menangani masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana untuk mendapat pinjaman daripada institusi-institusi kewangan dan menyediakan khidmat nasihat. Unit tersebut boleh dihubungi di:

Jabatan Kewangan Pembangunan & Enterpris
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato' Onn
50480 Kuala Lumpur
14. Apakah fungsi ERF Sdn. Bhd.?
  ERF Sdn. Bhd. adalah satu pusat setempat yang telah ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia untuk memberi pembiayaan dan khidmat nasihat kepada perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana Bumiputera.
15. Bagaimanakah caranya untuk saya mendapatkan akses kepada tabung khas yang disediakan oleh Kerajaan/Bank Negara Malaysia?
  Tabung khas yang disediakan oleh Kerajaan/Bank Negara Malaysia disalurkan kepada orang awam melalui institusi-institusi kewangan, atau secara kolektifnya dikenali sebagai institusi-institusi kewangan yang terlibat atau agensi-agensi yang dilantik oleh kerajaan. Kriteria dan objektif tabung khas termasuk kadar pinjaman ditentukan oleh Kerajaan/Bank Negara Malaysia, sekali gus mengawasi penggunaan tabung khas tersebut.
16. Apakah peranan yang dimainkan oleh institusi-institusi kewangan yang terlibat berkaitan dengan tabung khas?
  Pada asasnya, peranan institusi-institusi kewangan yang terlibat adalah untuk menilai permohonan pinjaman dan menentukan kelayakan dan daya maju projek-projek yang akan dibiayai. Perusahaan Kecil dan Sederhana boleh menyerahkan permohonan pinjaman tabung khas melalui institusi-institusi kewangan yang terlibat yang berkenaan.

Meskipun pinjaman-pinjaman ini dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan/Bank Negara Malaysia, keputusan untuk meluluskan atau menolak permohonan pinjaman adalah tertakluk kepada penilaian institusi kewangan yang terlibat yang berkenaan. Ini adalah kerana risiko kredit akan ditanggung oleh institusi kewangan yang terlibat yang berkenaan. Di samping itu, institusi-institusi kewangan yang terlibat akan mengawasi pembayaran balik daripada peminjam-peminjam.
17. Adakah borang-borang tertentu yang perlu diisi untuk membuat permohonan tabung khas?
  Tidak. Kerajaan/Bank Negara Malaysia tidak menyediakan borang tertentu untuk permohonan tabung khas. Pemohon boleh menggunakan borang-borang yang disediakan oleh institusi-institusi kewangan yang terlibat.
18. Bagaimana kalau pemohon tidak memenuhi syarat-syarat cagaran yang dikenakan oleh institusi-institusi kewangan yang terlibat?
  Keperluan cagaran adalah berdasarkan penilaian kredit dan profil risiko pemohon. Kriteria utama ialah daya maju sesuatu projek. Antara faktor-faktor lain yang turut diambil kira adalah karektor dan integriti pemohon, keupayaan untuk membayar balik pinjaman, komitmen modal dan keadaan perniagaan. Institusi-institusi kewangan yang terlibat juga boleh menolak permohonan jika permohonan tersebut tidak mengandungi maklumat yang cukup bagi membolehkan penilaian kredit dibuat. Untuk membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana, Syarikat Jaminan Kredit juga mempunyai beberapa skim jaminan kredit untuk manfaat pemohon-pemohon yang tiada cagaran atau mempunyai cagaran yang tidak mencukupi.
19. Memandangkan tabung khas ini disediakan oleh Kerajaan/Bank Negara Malaysia, adakah pelanggan diwajibkan membayar balik pinjaman tersebut?
  Pelanggan (peminjam) adalah terikat dengan perjanjian pinjaman yang mereka tandatangani. Ini dianggap penting khususnya bagi membolehkan Kerajaan/Bank Negara Malaysia untuk meneruskan program bantuannya kepada pemohon- pemohon yang layak memandangkan saiz tabung akan berkurangan jika peminjam-peminjam gagal membayar balik pinjaman. Peminjam akan menandatangani dokumen perjanjian pinjaman di mana semua syarat-syarat dinyatakan termasuk tindakan-tindakan yang akan diambil oleh institusi-institusi kewangan yang terlibat jika peminjam mungkir.
20. Bolehkah saya memohon pinjaman yang baru jika pinjaman sedia ada telah diklasifikasikan sebagai pinjaman tidak berbayar?
  Rekod kredit yang negatif boleh menjejaskan penilaian kredit pemohon. Anda patut membincang hal ini dengan institusi kewangan berkenaan dan merumuskan satu skim pembayaran balik dengan institusi kewangan berkenaan. Setelah akaun anda dikemaskinikan, rekod kredit anda akan mencerminkan keadaan yang lebih baik.
21. Mengapa institusi-institusi kewangan menghendaki penyata-penyata kewangan untuk tiga tahun?
  Institusi-institusi kewangan biasanya akan meminta penyata-penyata kewangan untuk tiga tahun bagi membolehkan mereka membuat perbandingan dalam menentukan trend perkembangan perniagaan untuk menilai keupayaan peminjam membuat pembayaran balik.


   


Bantuan Kewangan

Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):

1.         Dana Khas Kerajaan Persekutuan untuk Terengganu

Objektif
Untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana yang sediada termasuk yang baru memulakan perniagaan yang beroperasi di negeri Terengganu.

Kadar pembiayaan maksimum : 3% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 6 tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran sehingga 2 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000 atau 60 hingga 100% daripada kos projek

Syarat kelayakan

 • Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965
 • Saham yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai hendaklah tidak melebihi 20%
 • Mempunyai lesen perniagaan sah dan permis beroperasi di negeri Terengganu

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
 • Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

 • Perkilangan (termasuk perkhidmatan berkaitan perkilangan)
 • Perkhidmatan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF

Hubungi
Malaysian Industrial Development Finance Berhad
Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel : 03-2173 8888
Faks : 03-2173 8877
Laman Web : www.midf.com.my

Bantuan Kewangan

Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):

2.         Dana Usahawan Negeri Terengganu (DUNT)

Objektif
Membangunkan usahawan-usahawan di negeri Terengganu.

Kadar pembiayaan maksimum : 3.5% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 3-10 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

 • Entiti perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia
 • Entiti sekurang-kurangnya 50% milik rakyat Terengganu
 • Entiti sekurang-kurangnya 70% milik Bumiputera
 • Modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta
 • Lokasi projek bertempat di negeri Terengganu

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

 • Pembuatan, perkhidmatan & pelancongan
 • Projek vendor dan francais
 • Perniagaan menjual barangan negeri Terengganu
 • Pembinaan
 • Pemprosesan produk asas tani

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.my

Bantuan Kewangan

Perbadanan Nasional Berhad (PNS):

3.         Francais Belia

Objektif
Untuk menggalakkan belia Bumiputera menceburi perniagaan francais dengan menyediakan pembiayaan permulaan.

Kadar pembiayaan maksimum : 6% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM5000,000 atau 90% daripada jumlah kos projek

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Perbadanan Nasional Berhad

Syarat kelayakan

 

 • Syarikat Sendirian milik sepenuhnya oleh Bumiputera
 • Bumiputera berumur di antara 21 hingga 40 tahun
 • Menyumbang minimum 10% daripada jumlah kos projek

Prosedur permohonan
Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada PNS

Hubungi
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Foyer Tingkat 2, Putra World Trade Centre
45, Jalan Tun Ismail
50480 Kuala Lumpur
Tel : 03-2698 7800
Faks : 03-2698 7080
Laman web : www.pns.com.my

Bantuan Kewangan

Bank Negara Malaysia:

4.         Kemudahan Bantuan Untuk PKS

Objektif
Untuk mengatasi masalah aliran tunai sementara berikutan peningkatan kos perniagaan

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : Aggregat RM1.5 juta setiap PKS

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana

 • Semua bank perdagangan dan bank Islam
 • Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat)
 • Export-Import Bank Berhad

Syarat kelayakan

 

 • PKS dimiliki oleh warganegara Malaysia yang tinggal di Malaysia (minima 51% saham);
 • Dana pemegang saham PKS tidak melebihi RM3 juta
 • PKS bukan terdiri daripada gabungan atau subsidiari syarikat awam yang tersenarai atau syarikat berkaitan dengan Kerajaan; dan
 • PKS yang menghadapi masalah pembayaran disebabkan oleh peningkatan kos, termasuk PKS yang mempunyai pinjaman tak berbayar (NPL) dan pinjaman tertunggak

Lindungan jaminan
80% jaminan diberikan oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Pembiayaan projek
 • Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua sektor ekonomi

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada mana-mana institusi kewangan pelaksana. Kelulusan adalah tertakluk kepada prosedur penilaian kredit biasa institusi kewangan pelaksana berkenaan.

Bantuan Kewangan

Bank Negara Malaysia:

5.         Kemudahan Modenisasi Untuk PKS

Objektif
Memodenkan dan menaiktaraf mesin, peralatan dan operasi serta penggunaan alat-alat penjimatan tenaga untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 8 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : sehingga 95% pembiayaan atau RM5 juta bagi setiap PKS, yang mana lebih rendah

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana

 • Semua bank perdagangan dan bank Islam
 • Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat)

Syarat kelayakan

 • PKS dimiliki oleh warganegara Malaysia yang tinggal di Malaysia (memegang saham sekurang-kurangnya 51% saham);
 • Dana pemegang saham PKS tidak melebihi RM3 juta
 • PKS bukan terdiri daripada gabungan atau subsidiari syarikat awam yang tersenarai atau syarikat berkaitan dengan Kerajaan; dan
 • PKS telah beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun.

Lindungan jaminan
80% jaminan diberikan oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)

Tujuan pembiayaan pinjaman

 

 • Pembelian dan/atau menaiktaraf mesin dan peralatan termasuk mesin dan peralatan yang telah dibaikpulih atau terpakai.
 • Peralatan penjimatan tenaga

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua sektor ekonomi

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada mana-mana institusi kewangan pelaksana. Kelulusan adalah tertakluk kepada prosedur penilaian kredit biasa institusi kewangan pelaksana berkenaan.

Bantuan Kewangan

Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank):

6.         Kemudahan Pembiayaan "Malaysia Kitchen"

Objektif
Menyediakan pembiayaan untuk membantu usahawan Malaysia menubuhkan restoran bercirikan Malaysia di luar negara termasuk membesarkan restoran Malaysia yang sedia ada di luar negara.

Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 5 tahun termasuk tempoh tangguh 6 bulan

Jumlah pembiayaan maksimum : Sehingga 90% daripada projek kos dalam ringgit Malaysia

Syarat kelayakan

 • Syarikat milik warga Malaysia dan/atau saham syarikat dikawal 70% oleh warga Malaysia dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 atau syarikat sendirian berhad di negara beroperasi
 • Berpengalaman bekerja di restoran sekurang-kurangnya satu tahun di luar negara atau 3 tahun di Malaysia

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Modal kerja
 • Pembinaan dan pengubahsuaian restoran
 • Pembelian peralatan, kelengkapan dan perkakas dapur

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Export-Import Bank of Malaysia Berhad

Hubungi
Export-Import Bank of Malaysia Berhad
UBN Tower
No. 10, Jalan P.Ramlee
50796 Kuala Lumpur
Tel : 03-2034 6666
Faks : 03-2034 6699
Laman Web : www.exim.com.my

Bantuan Kewangan

Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank):

7.         Kemudahan Pembiayaan Kontrak Seberang Laut

Objektif
Menyediakan pembiayaan kepada usahawan Malaysia yang mendapat kontrak luar negara.

Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 10 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : Bergantung kepada keperluan kontrak

Syarat kelayakan

 • Syarikat Malaysia dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Modal kerja
 • Bon

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Export-Import Bank of Malaysia Berhad

Hubungi
Export-Import Bank of Malaysia Berhad
UBN Tower
No. 10, Jalan P.Ramlee
50796 Kuala Lumpur
Tel : 03-2034 6666
Faks : 03-2034 6699
Laman Web : www.exim.com.my

Bantuan Kewangan

Export-Import Bank Malaysia Berhad (EXIM Bank):

8.         Kemudahan Pembiayaan Projek Seberang Laut

Objektif
Menyediakan pembiayaan kepada usahawan Malaysia bagi melaksanakan projek pembangunan di luar Negara termasuk menaik taraf atau meningkatkan kemudahan infrastruktur, bangunan kilang dan peralatan mesin.

Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 10 tahun dengan tempoh tangguh tidak melebihi 2 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : Sehingga 85% daripada jumlah kos projek

Syarat kelayakan

 • Syarikat milik warga Malaysia dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
 • Modal kerja

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Export-Import Bank of Malaysia Berhad

Hubungi
Export-Import Bank of Malaysia Berhad
UBN Tower
No. 10, Jalan P.Ramlee
50796 Kuala Lumpur
Tel : 03-2034 6666
Faks : 03-2034 6699
Laman Web : www.exim.com.my

Bantuan Kewangan

Yayasan Tekun Nasional (YTN):

9.         Kemudahan Pembiayaan Tekun

Objektif
Menyediakan kemudahan pembiayaan mikro untuk keperluan modal kerja bagi membantu usahawan kecil bumiputera memulakan perniagaan dan melaksanakan projek perniagaan.

Tempoh pembiayaan maksimum : 6 bulan-5 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM500

Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
YTN

Syarat kelayakan

 • Usahawan Bumiputera yang berumur antara 18 hingga 60 tahun
 • Mempunyai lesen/permit perniagaan yang sah
 • Tidak mempunyai rekod pembiayaan yang tidak memuaskan dengan institusi kewangan atau agensi Kerajaan
 • Pembiayaan perniagaan sedia ada adalah antara RM5,000 sehingga RM20,000 tertakluk kepada jenis pembiayaan skim TEKUN
 • Usahawan terlibat secara langsung di dalam perniagaan

Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan

 • TEKUN Niaga
  Modal kerja tambahan untuk gerai tetap dan bergerak atau kedai bagi menjalankan perniagaan perkhidmatan, pengangkutan dan aktiviti pengeluaran
 • TEKUN Rakan Niaga
  Pembiayaan bagi pakej perniagaan usahasama dengan TEKUN i.e produk kecantikan, makanan beku, pusat tuisyen dan lain-lain yang ditentukan oleh TEKUN
 • TEKUN Tunas
  Modal permulaan kepada usahawan baru yang berpotensi mengusahakan gerai tetap atau bergerak atau kedai bagi perniagaan perkhidmatan, pengangkutan dan aktiviti pengeluaran
 • TEKUN Ternak
  Menyediakan pembiayaan bagi memulakan atau mengembangkan perniagaan atau penternakan seperti lembu dan kambing, membiak burung Puyuh, ikan air tawar dan udang
 • TEKUN Tani
  Menyediakan pembiayaan memulakan atau membesarkan perniagaan atau projek pertanian seperti penanaman pisang, jagung, tebu dan sayur-sayuran atau pokok ornament/hiasan seperti orkid, kaktus dan pokok bonsai
 • TEKUN Jangka Pendek
  Pembiayaan modal kerja daripada RM500 sehingga RM2,000 dengan pembayaran secara mingguan antara 1 bulan sehingga 3 bulan bagi menguruskan gerai pasar sehari atau malam, bazaar Ramadhan, pameran dan aktiviti promosi jualan
 • TEKUN Pelancongan
  Menyediakan pembiayaan memulakan atau membesarkan perniagaan atau projek pelancongan seperti inap desa program (Homestay), chalet, peralatan reakreasi, agro pelancongan dan lain-lain yang ditentukan oleh TEKUN

Prosedur permohonan

 • Hubungi pejabat TEKUN yang terdekat
 • Hadiri majlis taklimat yang akan diadakan oleh YTN
 • Permohonan hendaklah dihantar terus ke TEKUN

Hubungi
Yayasan TEKUN Nasional
No. 2, Wisma Matmunap
Jalan 4/146, Metro Centre
Bandar Tasik Selatan
57000 Kuala Lumpur
Tel : 03-9058 8550
Faks : 03-9059 5980
Laman web : www.tekun.gov.my

Bantuan Kewangan

Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad:

10.       Modal untuk Usahawan Koperasi (MUSK)

Objektif
Menyediakan pembiayaan mikro untuk membantu ahli koperasi yang menjalankan perniagaan sepenuh masa.

Tempoh pembiayaan maksimum : sehingga 3 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM1,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

Syarat kelayakan

 • Ahli koperasi yang bekerja sendiri atau menjalankan perniagaan kecil
 • Berumur antara 18 - 65 tahun
 • Menjalankan perniagaan sepenuh masa
 • Mempunyai pengalaman perniagaan sekurang-kurangnya 2 tahun
 • Anggota Kumpulan Bantu Diri
 • Memiliki lesen perniagaan yang sah dan rumah berhampiran dengan kawasan perniagaan      

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
 • Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

 • Pertanian
 • Perkhidmatan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Bank Rakyat

Hubungi
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Bangunan Bank Rakyat
Jalan Tangsi
Peti Surat 11024
50732 Kuala Lumpur
Tel : 03-2612 9600
Faks : 03-2612 9655
Laman web : www.bankrakyat.com.my

 

Bantuan Kewangan

Agrobank Malaysia:

11.       Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)

Objektif
Dalam Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK9), Bank telah diperuntukkan dana untuk pembiayaan Skim PKS untuk membangunkan perusahaan kecil dan sederhana.

Kadar pembiayaan maksimum : 3.75% setahun dikira atas baki bulanan.

Tempoh pembiayaan maksimum :

 • Pembiayaan berjangka : maksmimum 120 bulan (10 tahun)
 • Kemudahan pusingan : berterusan tertakluk kepada semakan tahunan.

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Agrobank Malaysia

Syarat kelayakan

 • Warganegara Malaysia.
 • Individu atau kumpulan individu.
 • Perniagaan milik tunggal atau perkongsian.
 • Syarikat hak milik warganegara Malaysia.
 • Institusi-institusi lain yang diperbadankan.

Lindungan jaminan
Tertakluk kepada Syarat-Syarat Am Agrobank dan PKS.

Hubungi
Agrobank Malaysia
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan

Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):

12.       Pinjaman Mudah untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana

Objektif
Membantu perusahaan kecil dan sederhana dan perniagaan baru dengan menyediakan pembiayaan keperluan modal kerja dan meningkatkan kapasiti pengeluaran.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 15 tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran pinjaman sehingga 2 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM500,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM3 juta atau 65%-85% (90% bagi Bumiputera) berdasarkan kepada jenis projek

Syarat kelayakan

 • Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965
 • Saham syarikat yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai hendaklah tidak melebihi 20%
 • Memegang lesen perniagaan yang sah

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
 • Modal kerja
 • Projek

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

 • Perkilangan (termasuk perkhidmatan berkaitan perkilangan)
 • Perkhidmatan (tidak termasuk insuran dan perkhidmatan kewangan)

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF

Hubungi
Malaysian Industrial Development Finance Berhad
Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel : 03-2173 8888
Faks : 03-2173 8877
Laman Web : www.midf.com.my

Bantuan Kewangan

Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad:

13.       Skim Belia Niaga

Objektif
Untuk membantu golongan belia melibatkan diri dalam perniagaan secara sepenuh masa.

Tempoh pembiayaan maksimum : sehingga 7 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM5,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

Syarat kelayakan

 • Individu warganegara Malaysia berumur antara 18-40 tahun
 • Berdaftar sebagai pemohon secara online melalui portal Majlis Penggalakan Ekonomi Belia (MPEB) di www.mpeb.gov.my
 • Lulus ujian saringan Kementerian Belia dan Sukan
 • Tiada rekod tidak memuaskan dengan institusi kewangan

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
 • Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

 •  Pembuatan
 •  Perkhidmatan
 •  Perniagaan ICT
 •  Kiosk, gerai makan, pasar malam, penjaja

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MPEB

Hubungi
Kementerian Belia dan Sukan Malaysia
Menara KBS, Presint 4
Pusat Pentadbiran Putrajaya
62570 Putrajaya
Tel : 03-8871 3333
Faks : 03-8888 8761
Laman web : www.mpeb.gov.my

Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Bangunan Bank Rakyat
Jalan Tangsi
Peti Surat 11024
50732 Kuala Lumpur
Tel : 03-2612 9600
Faks : 03-2612 9655
Laman web : www.bankrakyat.com.my

Bantuan Kewangan

Agrobank Malaysia:

14.       Skim Belia Tani - i (SBT-i)

Objektif
Membantu golongan belia mempertingkatkan diri dalam aktiviti pertanian dan industri asas tani

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun atas baki bulanan

Tempoh pembiayaan maksimum : Tidak melebihi 84 bulan

Jumlah pembiayaan minimum : RM5,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Agrobank Malaysia

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua Aktiviti dalam industri huluan dan hiliran berasaskan pertanian dan asas tani

Hubungi
Agrobank Malaysia
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan

Perbadanan Nasional Berhad (PNS):

15.       Skim Francais Eksekutif

Objektif
Menggalakkan lebih ramai kakitangan Bumiputera di sektor awam dan swasta untuk menceburi perniagaan francais. Keutamaan akan diberikan kepada kakitangan yang di bawah Skim Pemisahan Sukarela "œvoluntary separation scheme (VSS)" atau persaraan awal.

Kadar pembiayaan maksimum : 6% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM1 juta atau 80% daripada jumlah kos projek

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Perbadanan Nasional Berhad

Syarat kelayakan

 

 • Syarikat Sendirian milik sepenuhnya oleh Bumiputera
 • Bumiputera berumur 25 tahun ke atas
 • Sekurang-kurangnya mempunyai kelulusan Diploma dalam mana-mana bidang
 • Menyumbang minimum 20% daripada jumlah kos projek

Prosedur permohonan
Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada PNS

Hubungi
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Foyer Tingkat 2, Putra World Trade Centre
45, Jalan Tun Ismail
50480 Kuala Lumpur
Tel : 03-2698 7800
Faks : 03-2698 7080
Laman web : www.pns.com.my

Bantuan Kewangan

Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):

16.       Skim Khas Pembiayaan Penjenamaan Antarabangsa

Objektif
Menyediakan pembiayaan kepada perniagaan untuk meningkatkan daya saing produk dan perkhidmatan keluaran Malaysia di peringkat antarabangsa.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 4 tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran sehingga 12 bulan

Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM3 juta bagi setiap permohonan

Syarat kelayakan

 • Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965
 • Memiliki tanda perdagangan yang berdaftar
 • Perolehan jualan tahunan tidak kurang daripada RM5 juta
 • Rekod jualan selama 3 tahun serta sekurang-kurangnya mencapai 20% jualan eksport dalam tahun kewangan sebelumnya.

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Penjenamaan dan penjenamaan semula 
 • Pengedaran dan meningkatkan saluran keseberang laut
 • Penyertaan pameran Perdagangan di peringkat antarabangsa
 • Pengiklanan dan promosi produk ke luar negara

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Perkilangan Perkhidmatan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF

Hubungi
Malaysian Industrial Development Finance Berhad
Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel : 03-2173 8888
Faks : 03-2173 8877
Laman Web : www.midf.com.my

Bantuan Kewangan

Agrobank Malaysia:

17.       Skim Kredit Padi (SKP)

Objektif
Meningkatkan pengeluaran hasil padi di kawasan Jelapang Padi Negara

Kadar pembiayaan maksimum : 4% dari jumlah pinjaman bagi tempoh 1 musim

Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 6 bulan (1 musim)

Jumlah pembiayaan maksimum : Tidak melebihi RM5,000.00/musim

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Agrobank Malaysia

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua Aktiviti Pengeluaran Tanaman Padi

Hubungi
Agrobank Malaysia
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my

pinjaman usahawan 1 malaysia


Bantuan Kewangan

Agrobank Malaysia:

18.       Skim Kredit Pengeluaran Makanan (SKPM)

Objektif
Meningkatkan Aktiviti Pengeluaran Makanan Dalam Negara

Kadar pembiayaan maksimum : Serendah 3.75% setahun atas baki bulanan

Tempoh pembiayaan maksimum : Tidak Melebihi 8 Tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000.00
(Dana SKPM adalah sehingga 2018 dan tertakluk kepada polisi dari masa ke semasa)

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Agrobank Malaysia

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua Aktiviti Pengeluaran Makanan dalam Bidang Huluan dan Hiliran

Hubungi
Agrobank Malaysia
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan

Agrobank Malaysia:

19.       Skim Masyarakat Perdagangan & Perindustrian Bumiputera (MPPB)

Objektif
Menggalakkan Pembentukan Usahawan Bumiputera dalam Sektor Pertanian

Kadar pembiayaan maksimum : 3.75% setahun atas baki bulanan

Tempoh pembiayaan maksimum : Tidak melebihi 10 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM10,000.00

Jumlah pembiayaan maksimum : RM5.0 juta
(Dana SKPM adalah sehingga 2018 dan tertakluk kepada polisi dari masa ke semasa)

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Agrobank Malaysia

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

 

 • Sektor pertanian komersil
 • Sektor industri pembuatan/pemprosesan asas pertanian
 • Perkhidmatan pertanian

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Agrobank

Hubungi
Agrobank Malaysiabr> Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan

Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):

20.       Skim Modal Asas (Batik Dan Kraf)

Objektif
Bantuan pembiayaan untuk meningkatkan Industri Batik dan Kraf Malaysia melalui pinjaman kepada pengusaha batik dan kraf Bumiputera.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 3-8 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM250,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

 • Syarikat didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965
 • Sekurang-kurangnya 70% ekuiti syarikat dimiliki oleh Bumiputera
 • Modal berbayar syarikat sekurang-kurangnya RM2.5 juta
 • Mendapat sokongan daripada persatuan yang berkaitan atau Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
 • Usahawan yang beroperasi kurang dari 3 tahun perlu menghadiri kursus keusahawanan anjuran SME Bank atau agensi kerajaan yang berkaitan

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Pembelian harta tetap
 • Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

 • Pembuatan
 • Perkhidmatan yang berkaitan dengan Industri Batik

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.my

Bantuan Kewangan

Agrobank Malaysia:

21.       Skim Modal Usahawan Tani

Objektif
Menyediakan kemudahan kredit kepada Usahawan Mikro yang menjalankan aktiviti pengeluaran, pemprosesan, perkhidmatan, pemasaran dan keperluan kepenggunaan bagi semua sektor ekonomi

Kadar pembiayaan maksimum :

 • Kadar faedah 1.25% sebulan
 • Rebat 20% atas faedah yang telah dibayar

Tempoh pembiayaan maksimum : Tempoh pinjaman sehingga 5 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : Had Pembiayaan sehingga RM50,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)

Syarat kelayakan

 • Merupakan usahawan individu atau berkumpulan yang menjalankan projek separuh masa/sepenuh masa
 • Untuk PEMBESARAN perniagaan atau projek

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Agrobank

Hubungi
Agrobank Malaysia
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan

Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):

22.       Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)

Objektif
Untuk membantu pengusaha-pengusaha Bumiputera yang beroperasi di luar bandar mendapatkan pinjaman untuk menjalankan perusahaan mereka.

Kadar pembiayaan maksimum : 5% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 hingga 7 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM30,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000 atau berdasarkan kepada tempoh syarikat telah beroperasi

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

 • Dimiliki sepenuhnya oleh Bumiputera dan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia
 • Diusahakan sepenuh masa dan beroperasi di luar kawasan Dewan Bandaraya
 • Pengusaha perseorangan hendaklah berumur kurang daripada 55 tahun

Tujuan pembiayaan pinjaman

  • Pembelian mesin dan peralatan
  • Modal pusingan

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

  • Pembuatan
  • Perkhidmatan
  • Francais

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.my

Bantuan Kewangan

Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad:

23.       Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)

Objektif
Untuk membantu usahawan Bumiputera yang menjalankan perniagaan di luar bandar.

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 hingga 7 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM30,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

Syarat kelayakan

 • Perniagaan dimiliki sepenuhnya oleh Bumiputera
 • Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia
 • Pemohon mengusahakan perniagaan secara sepenuh masa di luar bandar

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Pembelian mesin dan peralatan
 • Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

 •   Pembuatan
 •   Perkhidmatan
 •   Pertanian termasuk perikanan dan penternakan
 •   Aktiviti-aktiviti sokongan yang berkaitan dengan bidang industri
 •   Pelancongan
 •   Kontraktor Kelas F

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

Hubungi
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Bangunan Bank Rakyat
Jalan Tangsi
Peti Surat 11024
50732 Kuala Lumpur
Tel : 03-2612 9600
Faks : 03-2612 9655
Laman web : www.bankrakyat.com.my

Bantuan Kewangan

Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):

24.       Skim Pembiayaan Ekonomi Desa Kaum India (SPEDI)

Objektif
Membantu pengusaha-pengusaha tembikar kaum India Malaysia di luar bandar mendapatkan pinjaman untuk menjalankan perusahaan mereka.

Kadar pembiayaan maksimum : 5% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : RM40,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

 • Pengusaha mestilah terdiri daripada kaum India warganegara Malaysia sahaja
 • Syarikat perseorangan,perkongsian atau syarikat yang dimiliki 100% kaum India warganegara Malaysia
 • Pengusaha perseorangan hendaklah berumur kurang daripada 55 tahun
 • Keutamaan diberi kepada perusahaan bertempat di luar bandar dan tapak projek mestilah di luar kawasan rumah kediamannya
 • Pengusaha menjalankan perniagaannya sepenuh masa

Tujuan pembiayaan pinjaman
Untuk pembelian mesin/peralatan dan/atau modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Industri tembikar

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.my

Bantuan Kewangan

Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):

25.       Skim Pembiayaan Filem Cereka

Objektif
Menggalakkan pengusaha-pengusaha filem Malaysia menerbitkan filem yang berjaya untuk pasaran tempatan dan antarabangsa.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : anuiti

Jumlah pembiayaan minimum : RM100,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM1.5 juta atau 90% daripada kos projek

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

 • Syarikat filem Malaysia yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia
 • Mempunyai lesen sah perfileman di bawah Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981
 • Berpengalaman dan/atau rekod prestasi produksi filem yang baik

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Industri perfileman

Perbelanjaan yang layak dituntut
Modal kerja

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.my

Bantuan Kewangan

Perbadanan Nasional Berhad (PNS):

26.       Skim Pembiayaan Francais PNS

Objektif
Untuk membangunkan dan meningkatkan bilangan usahawan menengah Bumiputera (UMB) dalam perniagaan francais melalui skim pembiayaan pinjaman untuk mengembangkan dan memulakan perniagaan francais.

Kadar pembiayaan maksimum : 4.0% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000 atau 80% daripada kos projek, mana yang lebih rendah

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Perbadanan Nasional Berhad

Syarat kelayakan

 • Berdaftar dengan Pendaftar Francais (ROF) dan Persatuan Francais Malaysia (MFA) dan syarikat milik penuh Bumiputera
 • 51% Lembaga Pengarah & kakitangan pengurusan terdiri daripada Bumiputera
 • Francaisi menyediakan minimum 20% daripada jumlah kos projek

Prosedur permohonan
Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada PNS

Hubungi
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Foyer Tingkat 2, Putra World Trade Centre
45, Jalan Tun Ismail
50480 Kuala Lumpur
Tel : 03-2698 7800
Faks : 03-2698 7080
Laman web : www.pns.com.my

Bantuan Kewangan

Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV):

27.       Skim Pembiayaan Hutang

Objektif
Menyediakan pembiayaan hutang kepada syarikat-syarikat Malaysia di sektor teknologi maklumat yang berkembang pesat.

Kadar pembiayaan maksimum : antara 5.5% sehingga 6.8%

Tempoh pembiayaan maksimum : antara 1 tahun sehingga 5 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : RM2 juta sehingga RM120 juta atau sehingga 85% daripada nilai projek yang mana lebih rendah

Syarat kelayakan

 • Syarikat Malaysia yang tersenarai atau Sendirian Berhad dengan modal berbayar sekurang-kurangnya RM100 juta
 • Sekurang-kurangnya bilangan pekerja lima orang
 • Produk utama atau aktiviti syarikat tidak termasuk pembuatan tekstil, membuat acuan logam, pertanian atau pengeluaran makanan dan/atau pemprosesan

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

 • Teknologi Maklumat
 • Projek Teknologi Maklumat yang berkembang pesat  

Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan

 • Pinjaman Projek Berputar
  Menyediakan pembiayaan hutang kepada projek yang mendapat kontrak dari dalam dan luar negara
 • Pinjaman Projek Terbuka
  Pembiayaan bagi projek yang tidak ada kontrak
 • Kemudahan Bank 
  Menyediakan kemudahan bank, melalui panel bank dengan jaminan diberikan oleh MDV. Kemudahan ini merupakan pelengkap kepada pinjaman projek yang diberikan oleh MDV
 • Pembiayaan bagi Kontrak Kecil 
  Menyediakan pembiayaan kepada syarikat yang mendapat kontrak teknologi maklumat dan projek dari Kerajaan, syarikat multinasional dan pelanggan yang berstatus seperti yang dinyatakan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MDV

Hubungi
Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)
Tingkat 5, Menara Bank Pembangunan
1016, Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
Tel : 03-2617 2888
Faks : 03-2697 8998
Laman Web : www.mdv.com.my

Bantuan Kewangan

Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM):

28.       Skim Pembiayaan Ikhtiar AIM

Objektif
Bagi mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia melalui pemberian pembiayaan kepada isi rumah miskin di luar bandar bagi membiayai kegiatan ekonomi yang boleh meningkatkan pendapatan mereka.

Tempoh pembiayaan maksimum : 25 minggu sehingga 6 bulan

Jumlah pembiayaan maksimum : RM20,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Amanah Ikhtiar Malaysia

Syarat kelayakan

 • Isirumah yang berpendapatan kurang dari garis kemiskinan semasa kerajaan berikut:
  - Semenanjung Malaysia: RM661 sebulan (RM152 per kapita)
  - Negeri Sarawak: RM765 sebulan (RM167 per kapita)
  - Negeri Sabah: RM888 sebulan (RM173 per kapita)
 • Peserta menubuhkan kumpulan seramai lima orang, sama jantina, bertanggungjawab dan tiada talian persaudaraan yang rapat
 • Perlu menjalani kursus wajib jangka pendek. Setelah lulus, wajib menyertai dan menghadiri ke mesyuarat mingguan pusat yang terdiri dari 2 hingga 8 kumpulan peserta AIM

Tujuan pembiayaan pinjaman
Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua aktiviti ekonomi

Prosedur permohonan
Pemohon bolehlah berhubung dengan pihak AIM

Hubungi
Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
No. 2&4, Jalan Medan Setia 2
Plaza Damansara, Bukit Damansara
50490 Kuala Lumpur
Tel: 03-2094 0797
Faks: 03-2095 1889
Laman Web: www.aim.gov.my

Bantuan Kewangan

Agrobank Malaysia:

29.       Skim Pembiayaan LITS (Low Intensity Tapping System)

Objektif
Untuk menambah pendapatan pekebun kecil getah melalui peningkatan hasil torehan dan mengatasi masalah kekurangan tenaga penoreh getah melalui pengurangan kekerapan bilangan hari menoreh.

Kadar pembiayaan maksimum : Secara Al-Bai'Bithaman Ajil (BBA) dengan kadar keuntungan 3% setahun.

Tempoh pembiayaan maksimum : 12 bulan termasuk 2 bulan penangguhan

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Agrobank Malaysia

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

Projek yang layak dibiayai:

 • Teknologi LITS yang diiktiraf oleh Lembaga Getah Malaysia (LGM)
 • Peralatan perkakasan dalam teknologi LITS : Baja,Alat kalis hujan,Peralatan kutipan hasil,Premium takaful,Bayaran guaman

Hubungi
Agrobank Malaysia
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan

Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):

30.       Skim Pembiayaan Mudah Pembangunan Automotif

Objektif
Untuk membantu dan menggalakkan pengeluar komponen industri automotif untuk meningkatkan produktiviti, pengeluaran dan prestasi eksport.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 3 hingga 7 tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran sehingga 1 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM5 juta bagi setiap permohonan

Syarat kelayakan

 • Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965
 • Memegang lesen perniagaan yang sah
 • Perniagaan telah beroperasi lebih dari 2 tahun
 • Berdaftar dengan MACPMA, Persatuan Pengeluar Barang Gantian PROTON atau Kelab Vendor PERODUA  

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

 • Peralatan automotif
 • Komponen pembuatan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF

Hubungi
Malaysian Industrial Development Finance Berhad
Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel : 03-2173 8888
Faks : 03-2173 8877
Laman Web : www.midf.com.my

Bantuan Kewangan

Majlis Amanah Rakyat (MARA):

31.       Skim Pembiayaan Perniagaan MARA

Objektif
Menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan ke arah menambah bilangan serta mempertingkatkan tahap usahawan Bumiputera dalam bidang perdagangan dan perindustrian bersaiz kecil dan sederhana.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 15 tahun berdasarkan jenis skim pembiayaan

Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000 berdasarkan jenis skim pembiayaan

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
MARA

Syarat kelayakan

 • Warganegara Malaysia keturunan Melayu atau Bumiputera berumur 18 tahun ke atas
 • Mempunyai lesen/permit/surat kebenaran dari pihak berkuasa untuk menjalankan perniagaan
 • Menyediakan modal  sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah kos projek
 • Melibatkan diri sepenuh masa dalam perniagaan
 • Menyediakan cagaran
 • Diwajibkan menghadiri kursus keusahawanan jika pengalaman perniagaan kurang daripada 6 bulan

Tujuan pembiayaan pinjaman
Pembelian aset dan modal pusingan

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua sektor

Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan
Skim pembiayaan am

 • Pembiayaan perniagaan bagi ahli profesional (RM250,000)
 • Pembiayaan perniagaan pengangkutan (RM250,000)
 • Pembiayaan peruncitan pasar mini (RM250,000)
 • Pembiayaan perniagaan bagi bekas pelatih IKM/Giat (RM50,000)
 • Pembiayaan perniagaan bekas peserta kursus/latihan MARA(RM250,000)
 • Pembiayaan tanpa cagaran & jaminan (RM50,000)
 • Pembiayaan pertanian (RM250,000)
 • Pembiayaan kenderaan untuk perkhidmatan teksi

Skim Pembiayaan kontrak

 • Pembiayaan kepada Kontrak Am atau Tetap (RM250,000)
 • Pembiayaan Sub-kontrak Konsep Payung (RM250,000-RM500,000)
 • Pembiayaan Kontrak untuk Kontraktor Cemerlang (RM250,000-RM500,000)

Skim Pembiayaan Khas Pembuatan dan Francais 

 • Pembiayaan Khas Pembuatan, Perkhidmatan dan Pelancongan (RM500,000)

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada pejabat MARA terdekat.

Hubungi
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Tingkat 26, Bangunan Medan MARA
Jalan Raja Laut
50609 Kuala Lumpur
Tel : 03-2691 5111
Faks : 03-2691 3620
Laman web : www.mara.gov.my

Bantuan Kewangan

Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB):

32.       Skim Pemborong PROSPER

Objektif
Untuk membantu usahawan Bumiputera mempertingkatkan penglibatan mereka dalam pembelian secara pukal dan aktiviti bekalan perniagaan. Menyediakan sumber barangan dan bekalan bahan pada kos yang dapat meningkatkan daya saing usahawan bumiputera dalam bidang peruncitan.

Syarat kelayakan

 • Usahawan
  • Usahawan Bumiputera yang mempunyai ciri-ciri usahawan yang unggul, berpengetahuan dan pengalaman dalam perniagaan sedia ada atau telah mendapat kontrak sesuatu barangan
  • Membiayai sekurang-kurangnya 20% daripada kos projek
  • Tiada rekod kurang memuaskan dengan mana-mana institusi kewangan
  • Komitmen penuh kepada perniagaan dan sanggup mengikuti kursus-kursus yang dikenal pasti

 

 • Perniagaan
  • Terlibat dalam pasaran pemborongan, pengedaran atau pembekalan
  • Dimiliki dan diusahakan sepenuhnya oleh Bumiputera
  • Perniagaan berpotensi untuk berkembang pesat dan mempunyai sinergi dengan bidang peruncitan

Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan

 • Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah daripada RM250,000 sehingga RM5 juta. Tempoh pembayaran balik adalah sehingga 7 tahun. Pembiayaan boleh digunakan untuk modal kerja dan meningkatkan kapasiti pengeluaran
 • Memberi nasihat perniagaan, perkhidmatan perundingan dan program latihan

Aktiviti yang layak
Peruncitan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan terus kepada PUNB

Hubungi
Sekretariat PROSPER
(Skim Pemborong PROSPER)
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Tingkat 10, Blok 1B, Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
KL Sentral
50470 Kuala Lumpur
Tel: 03 - 2785 1515
Faks: 03 - 2780 2100
Emel: pemborong@punb.com.my
Laman Web: www.punb.com.my

Klik untuk maklumat lanjut

Bantuan Kewangan

Bank Negara Malaysia:

33.       Skim Penyelesaian Pinjaman Kecil (SPPK)

Objektif
Untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang berdaya maju tetapi menghadapi masalah pinjaman tidak berbayar (NPL) melalui penstrukturan atau penjadualan semula pinjaman dan penyediaan pinjaman baru sekiranya perlu.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : Maksimum 5 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : Sehingga RM1.5 juta untuk setiap PKS

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana

 • Semua bank perdagangan dan Bank Islam
 • Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Bank Pembangunan Malaysia Berhad
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 • Export-Import Bank of Malaysia Berhad
 • Bank Pertanian Malaysia

Mekanisma skim
Skim ini melibatkan permohonan penstrukturan atau penjadualan semula pinjaman yang dipohon dibawah SPPK kepada institusi kewangan pelaksana (IKP) untuk pertimbangan mereka. 

Sekiranya permohonan ini tidak diluluskan oleh IKP, sebuah Jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia iaitu Jawatankuasa Penyelesaian Pinjaman Kecil (JPPK) 

akan membuat penilaian bebas terhadap daya maju perniagaan, dan akan mencadangkan penstrukturan atau penjadualan semula pinjaman sekiranya layak, dan pinjaman baru, sekiranya perlu. 

Pinjaman baru ini akan ditawarkan melalui skim Kemudahan Bantuan PKS.

Syarat kelayakan

 

 • Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51%) dan institusi berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965, Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Akta Pertubuhan 1966 dan Akta Pertubuhan Koperasi 1993;
 • Perusahaan perniagaan yang mempunyai pekerja sepenuh masa tidak melebihi 150 orang atau nilai jualan tahunan tidak melebihi RM25 juta;
 • Jumlah NPL dengan IKP secara agregat hendaklah tidak melebihi RM3 juta dan NPL tersebut mestilah berkaitan dengan perniagaan sahaja (tidak termasuk pinjaman untuk pembelian saham dan pinjaman peribadi); dan
 • Pemohon mempunyai perniagaan yang masih beroperasi.

Lindungan jaminan
80% jaminan oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC).

Tujuan pembiayaan pinjaman
Untuk modal kerja dan pembiayaan projek.
Pinjaman tidak boleh digunakan untuk pembiayaan semula pinjaman yang sedia ada.

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua sektor ekonomi

Prosedur permohonan

Pemohon dikehendaki menggunakan borang permohonan "SDRC" yang boleh
diperolehi daripada mana-mana IKP atau Sekretariat JPPK di Jabatan
Kewangan Pembangunan dan Enterpris, Bank Negara Malaysia. Borang
permohonan (termasuk senarai dokumen-dokumen yang diperlukan) juga boleh
diperolehi dengan mencetak format pdf.

 

 

Borang permohonan yang lengkap diisi serta segala dokumen sokongan yang diperlukan hendaklah diserahkan terus kepada IKP di mana akaun NPL itu berada atau Sekretariat JPPK.

Hubungi
Sekretariat SDRC
Jabatan Kewangan Pembangunan dan Enterpris
Bank Negara Malaysia (BNM)
Jalan Dato' Onn
50480 Kuala Lumpur

BNMTELELINK
Tel: 1-300-88-5465 or 1-300-88-LINK
Laman Web : www.smeinfo.com.my

Bantuan Kewangan

Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):

34.       Skim Pinjaman Mudah Automasi dan Modenisasi

Objektif
Untuk membantu industri perniagaan memodenkan, meningkatkan dan mengautomasikan proses pengilangan serta meningkatkan keupayaan dan kapasiti pengeluaran.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 7 tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran sehingga 1 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM100,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM5 juta atau sehingga 85% daripada jumlah kos projek

Syarat kelayakan

 • Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965
 • Memegang lesen perniagaan yang sah
 • Perniagaan telah beroperasi lebih dari 2 tahun

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Penyelarasan perindustrian
 • Automasi

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Pembuatan, elektrik dan elektronik, besi dan keluli, produk kayu dan perabot, tekstil dan pakaian, plastik dan kimia dan automotif

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF

Hubungi
Malaysian Industrial Development Finance Berhad
Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel : 03-2173 8888
Faks : 03-2173 8877
Laman Web : www.midf.com.my

Bantuan Kewangan

Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):

35.       Skim Pinjaman Mudah bagi Penempatan Semula Kilang (SLFR)

Objektif
Menyediakan pembiayaan kepada PKS termasuk usahawan yang beroperasi daripada pusat pemulihan dan inkubator untuk mendapatkan/memindahkan/mengembangkan perniagaan melalui pembelian kilang atau/ dan bangunan perniagaan.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 15 tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran sehingga 2 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM3 juta sehingga 85% (90% kepada Bumiputera) daripada jumlah kos projek

Syarat kelayakan

 • Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965
 • Saham yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai hendaklah tidak melebihi 20%
 • Syarikat ditempatkan di premis yang diluluskan tanpa perlu menutup permis sedia ada

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Pembelian kilang/premis perniagaan yang telah siap
 • Pembelian tapak dan pembinaan kilang termasuk infrastruktur berkaitan
 • Kos pembelian mesin dan jentera yang diperlukan disebabkan perpindahan

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

 • Perkilangan (termasuk perkhidmatan berkaitan perkilangan)
 • Perkhidmatan (tidak termasuk insuran dan perkhidmatan kewangan)

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF

Hubungi
Malaysian Industrial Development Finance Berhad
Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel : 03-2173 8888
Faks : 03-2173 8877
Laman Web : www.midf.com.my


pinjaman usahawan 1 malaysia


Bantuan Kewangan

Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF):

36.       Skim Pinjaman Mudah untuk Penerapan Aplikasi ICT (SLICT)

Objektif
Untuk membantu PKS meningkatkan daya saing, kecekapan dan produktiviti melalui penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam pengurusan perniagaan dan operasi.

Kadar pembiayaan maksimum : 3% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 ½ tahun termasuk tempoh kelonggaran pembayaran sehingga 6 bulan

Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000 atau sehingga 75% (80% bagi Bumiputera) daripada kos pembelian peralatan

Syarat kelayakan

 • Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 60%) dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965
 • Saham syarikat yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai hendaklah tidak melebihi 20%
 • Memegang lesen perniagaan yang sah

Tujuan pembiayaan pinjaman
Pembelian perisian dan perkakasan untuk meningkatkan kecekapan operasi perniagaan

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

 • Perkilangan (termasuk perkhidmatan berkaitan perkilangan)
 • Perkhidmatan (tidak termasuk insuran dan perkhidmatan kewangan)

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada MIDF

Hubungi
Malaysian Industrial Development Finance Berhad
Tingkat 21, Bangunan Amanah Capital
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel : 03-2173 8888
Faks : 03-2173 8877
Laman Web : www.midf.com.my

Bantuan Kewangan

Perbadanan Nasional Berhad (PNS):

37.       Skim Pra-Francais

Objektif
Membantu francaisor baru Bumiputera dengan menyediakan bantuan kewangan kepada francaisor dan francaisi induk yang berpotensi.

Kadar pembiayaan maksimum : 6% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 10 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : 2.0 juta

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Perbadanan Nasional Berhad

Syarat kelayakan

 

 • Syarikat perniagaan yang masih belum berdaftar dengan Pendaftar Francais (ROF) dan 50% ekuiti dipegang oleh Bumiputera
 • Mencatat keuntungan dan dana pemegang saham yang positif dalam akaun audit terkini dan mempunyai sekurang-kurangnya satu cawangan dan telah beroperasi tidak kurang dari setahun
 • Menyediakan pelan perniagaan terperinci dan jangka masa untuk mendaftar dengan Pendaftar Francais (ROF) serta perniagaan perlu mematuhi Garis panduan Syariah
 • Mengemukakan permohonan pendaftaran francais kepada Pendaftar Français (ROF), tidak lebih dari dua tahun dari tarikh pengeluaran pertama pinjaman

Tujuan pembiayaan pinjaman
Pinjaman berjangka

Prosedur permohonan
Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada PNS

Hubungi
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Foyer Tingkat 2, Putra World Trade Centre
45, Jalan Tun Ismail
50480 Kuala Lumpur
Tel : 03-2698 7800
Faks : 03-2698 7080
Laman web : www.pns.com.my

Bantuan Kewangan

Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB):

38.       Skim PROSPER Siswazah

Objektif
Membantu siswazah Bumiputera untuk menceburi perniagaan runcit dan pengedaran melalui mekanisma program PUNB yang teratur dan sistematik.

Syarat kelayakan

 • Graduan muda bumiputera
  • Kurang daripada 30 tahun dengan memiliki sekurang-kurangnya diploma daripada institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan
  • Menyediakan modal sendiri sekurang-kurangnya RM500 untuk setiap projek

 

 • Perniagaan
  • Dimiliki dan diusahakan oleh Bumiputera
  • Perniagaan baru atau dalam peringkat perkembangan

Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan

 • Pakej pembiayaan A
  Kemudahan pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah bermula daripada RM5,000 sehingga RM50,000 dengan tempoh pembiayaan daripada 3 hingga 7 tahun
 • Pakej pembiayaan B
  Kemudahan pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah bermula daripada RM50,001 sehingga RM100,000 dengan tempoh pembiayaan daripada 5 hingga 7 tahun
 • Perkhidmatan nasihat perniagaan
  Menyediakan nilai tambah perkhidmatan nasihat bagi pakej pembiayaan A dan B

Aktiviti yang layak

 • Runcit dan pengedaran
 • Jualan terus dan Stokis
 • Teknologi Maklumat & Telekomunikasi
 • Perkhidmatan profesional
 • Industri Desa berasaskan Pertanian
 • Perkhidmatan dari Rumah dan
 • Perkhidmatan Pendidikan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan terus kepada PUNB

Hubungi
Sekretariat PROSPER
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Tingkat 10, Blok 1B, Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
KL Sentral
50470 Kuala Lumpur
Tel: 03 - 2785 1515
Faks: 03 - 2780 2121
Emel: prosper_siswazah@punb.com.my
Laman Web: www.punb.com.my

Bantuan Kewangan

Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB):

39.       Skim Runcit PROSPER

Objektif
Untuk mempertingkatkan penyertaan usahawan-usahawan Bumiputera dalam perniagaan runcit.

Syarat kelayakan

 • Usahawan
  • Bumiputera berumur lebih 18 tahun
  • Memiliki kemahiran perniagaan dan sanggup mengikuti kursus-kursus yang dikenal pasti oleh PUNB
  • Sanggup bekerja sepenuh masa
  • Tiada rekod kurang memuaskan dengan institusi kewangan
  • Membiayai dengan dana sendiri sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah kos projek

 

 • Perniagaan
  • Perniagaan runcit milik 100% bumiputera
  • Perniagaan berdaya maju dengan pembiayaan tidak melebihi RM1juta
  • Aset syarikat tidak dicagarkan untuk pembiayaan dengan institusi kewangan lain
  • Lokasi perniagaan telah dikenal pasti

Jenis bantuan / Bentuk pembiayaan

 • Pakej Perkongsian Perniagaan
  • Pembiayaan ekuiti dan pinjaman berdasarkan prinsip Syari'ah sehingga RM1 juta, melalui pakej ini PUNB menyediakan pembiayaan ekuiti sehingga 10% daripada jumlah kos projek dan kemudahan pinjaman untuk membiayai sehingga 80% baki kos projek

 

 • Pakej pembiayaan dan perkhidmatan
  • Pembiayaan maksimum sehingga RM200,000 atau 90% daripada jumlah kos projek berdasarkan prinsip Syariah. Pakej ini menawarkan khidmat nasihat perniagaan dan latihan membangunkan kemahiran perniagaan

 

 • Khidmat kenal pasti premis perniagaan melalui TPPT (syarikat hartanah kelolaan Bank Negara Malaysia)
 • Bantuan Pembangunan Kemahiran Keusahawanan
 • Pengurusan Perakaunan

Aktiviti yang layak
Perniagaan runcit

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan terus kepada PUNB

Hubungi
Sekretariat PROSPER
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Tingkat 10, Blok 1B, Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
KL Sentral
50470 Kuala Lumpur
Tel: 03 - 2785 1515
Faks: 03 - 2780 2100
Emel: prosper@punb.com.my
Laman Web: www.punb.com.my

Bantuan Kewangan

Agrobank Malaysia:

40.       Skim Tanaman Semula Kelapa Sawit (TASKS)

Objektif
Menggalakkan tanaman semula tanaman kelapa sawit yang tidak lagi produktif

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun atas baki bulanan

Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 10 Tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : Tidak melebihi RM6000/hektar

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Tanaman Kelapa Sawit sehingga 100 ekar

Hubungi
Agrobank Malaysia
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan

Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):

41.       Skim Tanmiah 1 (PROGRAM THIRD WINDOW)

Objektif
Membantu meningkatkan operasi dan aktiviti syarikat Bumiputera yang terlibat dalam industri pembuatan dan perkhidmatan.

Kadar pembiayaan maksimum : 6.5% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 8 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM500,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM5 juta

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

 • Syarikat dimiliki oleh Bumiputera dengan ekuiti sekurang-kurangnya 51% dan jawatan pengurusan utama syarikat dipegang oleh individu Bumiputra
 • Modal berbayar sebanyak RM5 juta-RM40 juta
 • Syarikat berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 dan menjalankan perniagaan di Malaysia

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Modal kerja
 • Pembelian aset seperti mesin, loji, peralatan dan kenderaan

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

 • Pembuatan
 • Perkhidmatan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.my

Bantuan Kewangan

Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):

42.       Skim Tanmiah 2 (PROGRAM INDUSTRI STRATEGIK)

Objektif
Meningkatkan daya maju projek perkilangan Bumiputera dalam bidang pemborongan dan pengedaran bagi pasaran tempatan dan antarabangsa.

Kadar pembiayaan maksimum : 5%-6.5% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 3-5 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM100,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM2.5 juta

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

 • Syarikat milik Bumiputera (sekurang-kurang 51% ekuiti Bumiputera) serta berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965
 • Pengurusan, pentadbiran dan operasi syarikat melambangkan status syarikat Bumiputera
 • Bagi sektor pemborongan dan pengedaran, pengusaha mempunyai latar belakang dan berpengalaman dalam bidang pemasaran

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Modal kerja
 • Pembelian aset

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

 • Pemborongan
 • Pengedaran
 • Perkhidmatan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.my

Bantuan Kewangan

Agrobank Malaysia:

43.       Skim Usahawan Tani Komersil Siswazah (SUTKS)

Objektif
Mengurangkan kadar pengangguran di kalangan siswazah dan mewujudkan siswazah tani komersil.

Kadar pembiayaan maksimum : 3% setahun atas baki bulanan

Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 6 Tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : RM50,000.00

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Agrobank Malaysia

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua Aktiviti Pengeluaran Pertanian Komersil dalam bidang Huluan dan Hiliran (Projek jangka pendek dan sederhana ; 1-5 tahun

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Agrobank

Hubungi
Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan

Agrobank Malaysia:

44.       Tabung Industri Kecil & Sederhana ke 2 (TIKS2)

Objektif
Untuk membiayai modal kerja kepada usahawan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) di dalam sektor pembuatan berkaitan dengan pertanian.

Kadar pembiayaan maksimum : 4 - 6% setahun, berdasarkan pada tahap risiko pembiayaan.
* Ditawarkan secara konvensional atau pembiayaan secara Islam (Al-Bai'Bithaman Ajil).

Tempoh pembiayaan maksimum : Tidak melebihi 5 tahun.

Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000.00

Jumlah pembiayaan maksimum : RM5.0 juta

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Agrobank Malaysia

Syarat kelayakan

 • Syarikat milik Malaysia, Pertubuhan dan Koperasi.
 • Dana pemegang saham tidak melebihi RM2.0 juta.

Hubungi
Agrobank Malaysia
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan

Bank Negara Malaysia:

45.       Tabung Industri Kecil Dan Sederhana 2 (TIKS 2)

Objektif
Untuk menggalakkan aktiviti-aktiviti PKS dalam sektor berorientasikan eksport dan domestik.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% - 6% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM5 juta

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana

 • Semua bank perdagangan dan bank Islam
 • Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • Malaysian Industrial Development Finance Berhad
 • Bank Pertanian Malaysia
 • Sabah Development Bank Berhad

Syarat kelayakan

 • Institusi perniagaan yang disasarkan adalah berdasarkan kepada definisi PKS [Pautan]. Dana pemegang saham tidak melebihi RM2 juta
 • Saham PKS yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai dan syarikat berkaitan dengan Kerajaan tidak melebihi 20%
 • Institusi hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51%) yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965, Akta Koperasi 1993, Akta Pertubuhan 1966, 
 • warganegara bermastautin di Malaysia dan usahawan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau pihak-pihak berkuasa yang lain
 • Rekod prestasi perniagaan PKS adalah tidak melebihi daripada tujuh (7) tahun. 
 • Walau bagaimanapun, institusi kewangan pelaksana boleh memberi pertimbangan terhadap permohonan pembiayaan daripada PKS yang mempunyai rekod prestasi lebih daripada tujuh (7) tahun

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
 • Modal kerja atau kedua-dua sekali

Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk:

 • Pembelian saham
 • Pembiayaan semula kemudahan kredit yang sedia ada
 • Pembelian tanah / pelaburan hartanah
 • Pembangunan harta benda
 • Membiayai aktiviti syarikat pemegang pelaburan
 • Membiayai aktiviti perniagaan yang melibatkan duit sebagai stok barangan (termasuk perniagaan kredit, pemajakan, pemfaktoran dan perniagaan insurans)
 • Membiayai aktiviti perniagaan dalam sektor bukan ekonomi termasuk perniagaan yang menggalakkan aktiviti perjudian, karaoke, hiburan dan penjualan arak

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua sektor ekonomi / Semua jenis pembiayaan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada mana-mana institusi kewangan pelaksana. Kelulusan adalah tertakluk kepada prosedur tapisan biasa dan keperluan cagaran oleh institusi kewangan pelaksana yang berkenaan

 Bantuan Kewangan

Bank Pembangunan Malaysia Berhad:

46.       Tabung Infrastruktur Pelancongan (TIF)

Objektif
Untuk menyokong usaha Kerajaan dalam membangunkan dan meningkatkan industri pelancongan.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% - 5.50% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 20 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : RM50 juta atau 80% daripada jumlah kos projek

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Bank Pembangunan Malaysia Berhad

Syarat kelayakan

 • Syarikat hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51%)dan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Koperasi 1993
 • Modal berbayar sekurang-kurangnya RM 5 juta atau 20% daripada jumlah pinjaman, yang mana lebih tinggi
 • Lokasi projek dijalankan di Malaysia
 • Projek mendapat surat sokongan daripada Kementerian Pelancongan

Tujuan pembiayaan pinjaman
Untuk membiayai peningkatan kos projek sedia ada atau projek baru (tidak termasuk tanah dan modal kerja). Untuk pembelian tanah, pembiayaan adalah sehingga 40% daripada harga tanah atau kos projek, yang mana lebih rendah

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Industri pelancongan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada BPMB

Hubungi
Bank Pembangunan Malaysia Berhad
Menara Bank Pembangunan
Bandar Wawasan
No. 1016, Jalan Sultan Ismail
50240 Kuala Lumpur
Tel : 03-2611 3888
Faks : 03-2692 8250
Laman Web: www.bpmb.com.my

Bantuan Kewangan

Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):

47.       Tabung Khas Pelancongan 2 (SFT 2)

Objektif
Menyokong usaha Kerajaan untuk membangunkan industri pelancongan.

Kadar pembiayaan maksimum : 4.0-5.5% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 20 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM50,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM25 juta atau 90% daripada kos projek

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

 • 60% ekuiti bumiputera dan dana pemegang saham tidak melebihi RM10 juta serta berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia
 • Syarikat tersebut mestilah mempunyai projek pelancongan yang berdaya maju dan berdaftar dengan Kementerian Pelancongan

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Semua projek kecil dan sederhana yang berkaitan dengan pelancongan
 • Pembinaan hotel atau resort baru di atas tanah kepunyaan Bumiputera dan rizab Melayu termasuk di pulau pelancongan
 • Pembelian perniagaan Bumiputera termasuk hotel

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Pelancongan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.my

Bantuan Kewangan

Bank Pembangunan Malaysia Berhad:

48.       Tabung Perkapalan

Objektif
Menyediakan pembiayaan kepada syarikat Malaysia (termasuk syarikat yang tersenarai di Bursa Saham) untuk merangsang pertumbuhan industri limbungan dan perkapalan.

Kadar pembiayaan maksimum : 6% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 10 tahun dengan tambahan 2 tahun tempoh pembiayaan

Jumlah pembiayaan maksimum : 90% daripada jumlah kos projek bagi kapal baru dan 75% bagi kapal terpakai atau RM100 juta yang mana lebih rendah

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Bank Pembangunan Malaysia Berhad

Syarat kelayakan
Syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan:

 • Bagi syarikat yang tersenarai, 70% ekuiti dikawal oleh warganegara Malaysia
 • Bagi syarikat yang tidak tersenarai, 100% dikawal oleh warganegara Malaysia
 • Ahli Malaysia Shipowners' Association (MASA)

Tujuan pembiayaan pinjaman
Pembelian kapal baru atau terpakai yang berdaftar di Malaysia dan menjalankan operasi perdagangan domestik atau antarabangsa

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Industri perkapalan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada BPMB

Hubungi
Bank Pembangunan Malaysia Berhad
Menara Bank Pembangunan
Bandar Wawasan
No.1016, Jalan Sultan Ismail
50240 Kuala Lumpur
Tel : 03-2611 3888
Faks : 03-2692 8250
www.bpmb.com.my

Bantuan Kewangan

Bank Negara Malaysia:

49.       Tabung Projek Usahawan Bumiputera

Objektif
Menyediakan pembiayaan kepada usahawan Bumiputera yang memperolehi kontrak Kerajaan/ agensinya, badan-badan berkanun dan syarikat swasta/ awam yang bereputasi baik.

Kadar pembiayaan maksimum : 5% setahun atau kadar pinjaman asas Maybank

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : 70% daripada nilai kontrak setelah ditolak bayaran pendahuluan oleh Kerajaan (jika ada) atau RM5 juta, mengikut mana yang lebih rendah

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
ERF Sdn. Bhd.

Syarat kelayakan

 • Usahawan Bumiputera atau syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Bumiputera dan mempunyai kontrak berdaya maju
 • Digalakkan menjadi ahli kepada mana-mana badan berikut :
  • Dewan Perniagaan Melayu Malaysia/ Sabah/ W.P.Labuan
  • Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak
  • Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kadazan Dusun Sabah
  • USAHANITA
  • PERDASAMA
  • Lain-lain badan yang diluluskan oleh Panel Khas ERF Sdn. Bhd.
 • Kontraktor Bumiputera hendaklah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor dan sekiranya tidak, hendaklah berdafar dengan Kementerian Kewangan, TNB, Telekom dsb
 • Tidak mendapat kemudahan kredit dari mana-mana institusi untuk membiayai projek berkenaan

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Modal kerja sahaja

Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk :

 • Pembelian saham
 • Pembiayaan semula kemudahan kredit yang sedia ada

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua sektor ekonomi

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada ERF Sdn. Bhd.

Hubungi
ERF Sendirian Berhad
Tingkat 7 & 9, Dataran Kewangan Darul Takaful
No. 4, Jln. Sultan Sulaiman
50000 Kuala Lumpur 
Tel : 03-2078 1378
Faks : 03-2072 1411
Laman Web : www.erf.com.my

Bantuan Kewangan

Bank Pembangunan Malaysia Berhad:

50.       Tabung Teknologi Tinggi

Objektif
Menyediakan pembiayaan kepada syarikat baru dan sedia ada bagi menyokong pembangunan industri berteknologi tinggi.

Kadar pembiayaan maksimum : Kadar berian pinjaman asas + 2.5% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 10 tahun dengan tambahan dua tahun tempoh pembiayaan

Jumlah pembiayaan maksimum : 85% daripada jumlah kos projek

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Bank Pembangunan Malaysia Berhad

Syarat kelayakan

 • Sekurang-kurangnya 51% ekuiti dimiliki oleh warganegara Malaysia
 • Lokasi projek mestilah dijalankan di Malaysia

Tujuan pembiayaan pinjaman

 

 • Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
 • Modal kerja

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

 • Industri berkaitan biodiesel
 • Industri berkaitan biofuel
 • Memperbaharui tenaga dan kecekapan tenaga

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada BPMB

Hubungi
Bank Pembangunan Malaysia Berhad
Menara Bank Pembangunan
Bandar Wawasan
No.1016, Jalan Sultan Ismail
50240 Kuala Lumpur
Tel : 03-2611 3888
Faks : 03-2692 8250
www.bpmb.com.my>

Bantuan Kewangan

Agrobank Malaysia:

51.       Tabung Untuk Makanan (3F)

Objektif
Menggalakkan Pelaburan di Sektor Pengeluaran Makanan Utama

Kadar pembiayaan maksimum : Serendah 3.75% setahun atas baki bulanan

Tempoh pembiayaan maksimum : Sehingga 10 Tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM10,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM10 JUTA

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Pengeluaran, Pemerosesan & Pemasaran Makanan (Tanaman, Ternakan & Perikanan)

Hubungi
Agrobank Malaysia
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.agrobank.com.my

Bantuan Kewangan

Bank Negara Malaysia:

52.       Tabung Untuk Makanan

Objektif
Meningkatkan pengeluaran makanan dan pembiayaan sektor makanan di Malaysia pada kadar berpatutan.

Kadar pembiayaan maksimum : 3.75% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 8 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM10,000

Jumlah pembiayaan maksimum : 90% daripada jumlah kos projek atau RM5 juta mengikut mana yang lebih rendah

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
Bank Pertanian Malaysia

Syarat kelayakan

 • Institusi hak milik warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51%) yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965, Akta Koperasi 1993, Akta Pertubuhan 1966, warganegara bermastautin di Malaysia dan usahawan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau pihak-pihak berkuasa yang lain
 • Pelaburan mestilah dijalankan di Malaysia
 • Projek berorientasikan domestik di mana sekurang-kurangnya setengah daripada jumlah pengeluaran makanan dijual dalam pasaran domestik

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
 • Modal kerja atau kedua-dua sekali

  Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk:
 • Pembelian saham
 • Penggunaan persendirian
 • Pembiayaan semula kemudahan kredit yang sedia ada
 • Pembelian kilang yang sedia ada
 • Kos buruh kecuali upah

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

 • Pengeluaran makanan utama (penternakan, tanaman, perikanan dan bioteknologi)
 • Pertanian bersepadu
 • Pemprosesan dan/atau pengagihan makanan (bahan mentah mestilah daripada sumber domestik)

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Bank Pertanian Malaysia. Kelulusan adalah tertakluk kepada prosedur tapisan biasa dan keperluan cagaran oleh Bank Pertanian Malaysia

Hubungi
Bank Pertanian Malaysia (BPM)
Tingkat 3, Menara Patriot
Leboh Pasar Besar
P.O. Box 10815
50726 Kuala Lumpur
Tel : 03-2731 1600
Faks : 03-2691 4908
Laman Web : www.bpm.com.my

Bantuan Kewangan

Bank Negara Malaysia:

53.       Tabung Usahawan Baru 2 (TUB 2)

Objektif
Menggalakkan pertumbuhan syarikat-syarikat Bumiputera yang bersaiz kecil dan sederhana dalam memastikan syarikat-syarikat ini mendapat akses pembiayaan pada kos yang berpatutan.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% - 6% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 5 tahun

Jumlah pembiayaan maksimum : RM5 juta

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana

 • Semua bank perdagangan dan bank Islam
 • Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malayisa Berhad (SME Bank)
 • Malaysian Industrial Development Finance Berhad

Syarat kelayakan

 • Institusi perniagaan yang disasarkan adalah berdasarkan kepada definisi PKS [Pautan]. Dana pemegang saham tidak melebihi RM2 juta
 • Saham PKS yang dimiliki oleh syarikat awam yang tersenarai dan syarikat berkaitan dengan Kerajaan tidak melebihi 20%
 • Institusi 100% hak milik Bumiputera yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965, Akta Koperasi 1993, Akta Pertubuhan 1966, Bumiputera yang bermastautin di Malaysia 
 • dan usahawan Bumiputera yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau pihak-pihak berkuasa yang lain
 • Rekod prestasi perniagaan PKS adalah tidak melebihi daripada tujuh (7) tahun. Walau bagaimanapun, institusi kewangan pelaksana boleh memberi pertimbangan terhadap 
 • permohonan pembiayaan daripada PKS yang mempunyai rekod prestasi lebih daripada tujuh (7) tahun

Tujuan pembiayaan pinjaman

 • Peningkatan dalam kapasiti pengeluaran
 • Modal kerja atau kedua-dua sekali

Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk:

 • Pembelian saham
 • Pembiayaan semula kemudahan kredit yang sedia ada
 • Pembelian tanah / pelaburan hartanah
 • Pembangunan harta benda
 • Membiayai aktiviti syarikat pemegang pelaburan
 • Membiayai aktiviti perniagaan yang melibatkan duit sebagai stok barangan (termasuk perniagaan kredit, pemajakan, pemfaktoran dan perniagaan insurans)
 • Membiayai aktiviti perniagaan dalam sektor bukan ekonomi termasuk perniagaan yang menggalakkan aktiviti perjudian, karaoke, hiburan dan penjualan arak

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan
Semua sektor ekonomi / Semua jenis pembiayaan

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada mana-mana institusi kewangan pelaksana. Kelulusan adalah tertakluk kepada prosedur tapisan biasa dan keperluan cagaran oleh institusi kewangan pelaksana yang berkenaan

Bantuan Kewangan

Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):

54.       Tabung Usahawan Siswazah (TUS)

Objektif
Menggalakkan siswazah yang telah tamat pengajian menceburi bidang perniagaan di dalam industri yang berpotensi untuk berkembang.

Kadar pembiayaan maksimum : 4% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 7 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM250,000 atau 100% daripada jumlah kos projek

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

 • Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan siswazah memegang saham majoriti syarikat
 • Graduan yang telah tamat pengajian dan memperolehi diploma/ijazah/kedoktoran
 • Umur tidak melebihi 40 tahun dan perlu lulus program latihan, penempatan/latihan praktikal anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD) atau agensinya

Tujuan pembiayaan pinjaman
Pembiayaan harta tetap atau modal kerja atau kedua-duanya sekali

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

 • Pengangkutan
 • Pelancongan
 • Perkhidmatan terpilih
 • Francais
 • Program khas MECD

Prosedur permohonan
Permohonan dikemukakan kepada SME Bank melalui MECD

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.my

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD)
Lot 2 G6 Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
Tel : 03-8880 5608
Faks : 03-8880 5608
Laman Web : www.mecd.gov.my


 

Hanya dengan RM30 anda akan dapat 6 Produk :
 1.Software Rancangan Perniagaan
2.Produk Bonus 1
3.Produk Bonus 2
4.Produk Bonus 3
5.Produk Bonus 4
6.Produk Bonus 5

Produk akan dihantar dengan email anda hanya perlu download !rancangan perniagaanJika anda inginkan Senarai Penuh diatas Dalam MS Words &
 
"Buku Panduan Pinjaman dan Keperluan Pembiayaan Perniagaan dan Panduan Menyediakan Pelan Perniagaan"
 dari Bank Negara Malaysia
sila isikan alamat email anda dan ebook diatas akan diemailkan ke alamat anda.TQ

Ebook Percuma

Nama *
Email *
Ya, Saya berminat untuk :
 Ebook percuma perniagaan  
 Info peluang perniagaan 
 Website perniagaan saya sendiri 
 Menjadi Reseller Software RP 


Software Perniagaan


tumblr tracker

MyBIZCore